R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 139
din 29 octombrie 2009
privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 14.546/23. 10. 2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 121 alin. (3) și art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările anterioare,

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația acordată Consiliului Județean Mureș de către firma SC VILI FUNERAR SRL, constând dintr-un aparat frigorific pentru decedați tip. FHH-4, având caracteristicile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Aparatul frigorific pentru decedați, menționat la art.1, se transmite fără plată Spitalului Clinic Județean Mureș pentru dotarea Clinicii Medicală IV din municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14546/23.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia

Imobilul, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.1, în care funcționează Clinica Medicală IV, face parte din domeniul public al județului Mureș în baza HGR nr.867/2002, dat în administrarea Spitalul Clinic Județean Mureș prin HCJM nr.9/29.01.2009.
S.C VILI FUNERAR S.R.L, societate prestatoare de activități funerare, constată lipsa unui frigider pentru persoane decedate, la Clinica mai sus menționată, fapt ce duce la degradarea decedaților înainte de predarea acestora familiei.
Întrucât, Spitalul Clinic Județean Mureș nu are fonduri pentru o astfel de dotare, S.C VILI FUNERAR S.R.L prin adresa nr.15/2009 își exprimă intenția de a dona Consiliului Județean, un aparat frigorific pentru decedați ale cărui caracteristici sunt cuprinse în anexa la hotărâre, cu care să fie dotată Clinica Medicală IV.
Valoarea acestei donații este de 18860,64 lei, conform facturii anexate.
Întrucât, aparatul frigorific este necesar pentru realizarea unui serviciu de maximă importanță pentru comunitate, propunem transferul acestuia fără plată către Spitalul Clinic Județean Mureș, respectiv Clinica Medicală IV.
Având în vedere cele expuse, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád