R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 44
din 29 aprilie 2009
privind aprobarea aderării județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 2.914/09.03.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 11, alin.4, art.16 și art.91 alin.(6), lit.c, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă aderarea județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană.
Art.2. Se aprobă cotizația anuală a județului Mureș, în calitate de membru, la Forumul European pentru Siguranță Urbană. Pentru anul 2009 cotizația este de 6.220 Euro.
Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze documentele de aderare la Forumul European pentru Siguranță Urbană, în numele și pe seama județului Mureș, și să reprezinte Județul Mureș în relația cu Forumul European pentru Siguranță Urbană.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Relații Externe și Mass-media din cadrul Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Direcția Economică.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Relații Externe și Mass-media din cadrul Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Direcției Economice.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 2.914 / 09.03.2009

Expunere de motive
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană

Forumul European pentru Siguranță Urbană (FESU) este o rețea europeană, înființată în 1987 la Barcelona, care reunește circa 300 de autorități locale din Europa. FESU urmărește consolidarea politicilor de reducere a criminalității și promovarea rolului autorităților locale în cadrul politicilor naționale și europene. Rețeaua este sprijinită de Consiliul Europei.
Pot fi membri FESU: autorități locale, regionale și naționale, ONG-uri implicate în prevenirea criminalității. Membri plătesc anual o taxă de participare la rețea. Numai autoritățile locale și regionale pot fi membri cu drepturi depline.
Membri FESU împărtășesc între ei propriile experiențe și expertize. În acest mod, fiecare membru poate beneficia de instrumentele de luare a deciziilor, asistența tehnică legată de siguranța comunitară sau transferul de cunoștințe organizat de Forum.
Membri FESU beneficiază de următoarele servicii:
- Acces la o vastă rețea de experți, cunoștințe, contacte și experiențe,
- Legături cu circa 300 de orașe din Europa și ajutor pentru contactarea acestora,
- Posibilitatea de a beneficia de instruiri la comandă, consultanță și asistență tehnică pe probleme de siguranță,
- Primirea automată a tuturor publicațiilor Forumului și a scrisorilor de informare,
- Invitații la conferințele, seminariile și instruirile Forumului,
- Participarea la programele de cooperare între membri și programe de schimburi cofinanțate de Comisia Europeană,
- Informarea prioritară despre evenimente legate de integrarea europeană, programe europene și internaționale.

Pentru a adera la FESU trebuie îndeplinite următoarele condiții:
- Să existe o coaliție locală pentru siguranța urbană, sau să existe un angajament pentru a crea o asemenea coaliție în următoarele luni,
- Inițiată fiind de reprezentanți aleși, coaliția trebuie să reunească reprezentanți ai sectoarelor public, privat și de voluntariat,
- Este importantă prezența unui coordonator local, responsabil cu implementarea activităților coaliției și care să lucreze alături de ceilalți parteneri,
- Politicile de siguranță urbană trebuie elaborate în cadrul unei politici generale de dezvoltare socială,
- Să existe condițiile necesare pentru participarea activă a cetățenilor la dezvoltarea și implementarea politicilor de siguranță,
- Să fie respectate drepturile omului în implementarea politicilor privind siguranța.
Cotizațiile de membru sunt stabilite anual, în funcție de numărul de locuitori din unitatea administrativ teritorială care solicită aderarea. Pentru județul Mureș, cu o populație de 580.851 locuitori, cotizația pe anul 2009 va fi de 6.220 Euro.
Luând în considerare competențele Consiliului Județean în domeniu, conform legislației în vigoare, și existența la nivelul județului Mureș a Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Mureș cu atribuții în domeniul siguranței comunității, considerăm că s-a creat cadrul pentru aderarea județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană. Aderarea și participarea la activitățile FESU vor contribui în mod substanțial, pe termen mediu și lung, la elaborarea și promovarea unor politici viabile privind siguranța urbană.
Menționăm că, în baza prevederilor art.16 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală, prin adresa nr. B 1-4/1953 din 13 martie 2009, Ministerul Afacerilor Externe și-a dat acordul pentru aderarea județului Mureș, prin hotărâre a Consiliului Județean, la Forumul European pentru Siguranță Urbană.
Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre ce vizează aderarea județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană.

 

DIRECTOR
Bățaga Valer

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád