R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 43
din 29 aprilie 2009
privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2008, nr. 5213/23.IV.2009 al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de prevederile Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv - pct. 54 aprobate prin O.M.F. nr. 1753/2004 cu modificările ulterioare și de art.8 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă rezultatul inventarierii patrimoniului județului Mureș aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș, pe anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 5213/23.04.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1753/2005 și în temeiul art.8 alin.1 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, unitățile patrimoniale au obligația să efectueze inventarierea generală a patrimoniului, cel puțin odată pe an.
Conform acestor prevederi, la nivelul Consiliului Județean Mureș s-au constituit trei comisii de inventariere și o comisie de inventariere centrală, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 286/06.11.2008, care a centralizat listele de inventariere, conform proceselor verbale încheiate de către comisii.
Cu ocazia inventarierii s-au constatat mijloace fixe ,obiecte de inventar și materiale degradate, descompletate, depreciate, uzate, nefolosibile în valoare totală de 89269,20 lei, din care mijloace fixe în valoare de 50732,71 lei, obiecte de inventar în valoare de 28229.34 lei si programe informatice in valoare totală de 10307,15 lei, conform proceselor verbale întocmite de comisii, pe care propunem să fie analizate de o comisie de specialitate privind îndeplinirea condițiilor de casare-declasare, potrivit prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, H.G. 2139/2004 și Ordinul 1753/2005.
Anexăm în copie xerox procesul verbal al comisiei centrale înregistrat sub nr. 1996/2008
Având în vedere cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád