R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.70
din 25 iunie 2009
privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2009, pentru directorii SC " Parc Industrial Mureș" SA și R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8360/2009, a Direcției Economice,
În conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) și art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
In temeiul prevederilor art.9, alin.(1), lit. "d" și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1(1) Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2009, pentru directorul SC " Parc Industrial Mureș" SA, conform anexei nr.1.
(2) Se mandatează d-na Maria Șerban, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Parc Industrial Mureș" S.A, să voteze obiectivele și criteriile de performanță aprobate în condițiile alin.(1), și să stabilească în sarcina Consiliului de Administrație obligația încheierii contractului de mandat reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008, având la bază aceste obiective și criterii de performanță , în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii A.G.A.
Art.2 (1) Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2009, pentru directorul R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", conform anexei nr.2.
(2) Consiliul de Administrație al R.A." Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" va încheia cu directorul general al regiei, contractul de mandat reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008, având la bază obiectivele și criteriile de performanță aprobate în condițiile alin.(1), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.
Art.3 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean, d-nei Maria Șerban, Consiliilor de administrație și directorilor celor doi operatori economici, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma