Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri:    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 16 ianuarie 2017

pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, nr.405/29.12.2016, privind majorarea bugetului judeţului Mureş pe anul 2016 cu suma de 20.000 lei

dispoziţie
referat
dispoziţie

anexa 1
anexa 2
anexa 9h
Hotărârea nr. 2
din 16 ianuarie 2017

privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015

 
Hotărârea nr. 3
din 16 ianuarie 2017

privind exercitarea temporară a funcţiei de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 4
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea componenţei Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84 din 24 iunie 2016

 
Hotărârea nr. 5
din 26 ianuarie 2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Socotar Gheorghe-Dinu

 
Hotărârea nr. 6
din 26 ianuarie 2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Csép Eva Andrea

 
Hotărârea nr. 7
din 26 ianuarie 2017

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Kedei Pál-Elöd

 
Hotărârea nr. 8
din 26 ianuarie 2017

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2

anexa
Hotărârea nr. 9
din 26 ianuarie 2017

pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50

 
Hotărârea nr. 10
din 26 ianuarie 2017

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, Piaţa Mărăşeşti, nr.13

anexa
Hotărârea nr. 11
din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153 F- Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360

anexa
Hotărârea nr. 12
din 26 ianuarie 2017

privind constituirea comisiei de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş

 
Hotărârea nr. 13
din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 14
din 26 ianuarie 2017

privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă

 
Hotărârea nr. 15
din 26 ianuarie 2017

pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015

 
Hotărârea nr. 16
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 17
din 26 ianuarie 2017

pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 18
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 19
din 26 ianuarie 2017

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 20
din 26 ianuarie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 21
din 23 februarie 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu modificările ulterioare

 
Hotărârea nr. 22
din 23 februarie 2017

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 23
din 23 februarie 2017

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2017 – 2018

anexa
Hotărârea nr. 24
din 23 februarie 2017

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018

anexa
Hotărârea nr. 25
din 23 februarie 2017

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş

 
Hotărârea nr. 26
din 23 februarie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
cerere supl.
Hotărârea nr. 27
din 1 martie 2017

privind repartizarea pe anul 2017 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 28
din 16 martie 2017

pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9