Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri:    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 15 ianuarie 2018

privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 2
din 25 ianuarie 2018

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 3
din 25 ianuarie 2018

privind acordul pentru realizarea lucrării "Construcție buncăr și spații conexe la laboratorul de radioterapie" din incinta unui imobil care face parte din domeniul public al județului Mureș și se află în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 4
din 25 ianuarie 2018

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul proprietate publică a judeţului Mureş aflat în administrarea Muzeului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 5
din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 6
din 25 ianuarie 2018

pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2017 privind luarea unor măsuri în vederea delegării operării Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 7
din 25 ianuarie 2018

privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare

 
Hotărârea nr. 8
din 25 ianuarie 2018

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 9
din 25 ianuarie 2018

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019

anexa
Hotărârea nr. 10
din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

anexa
Hotărârea nr. 11
din 25 ianuarie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii

anexa
Hotărârea nr. 12
din 25 ianuarie 2018

privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019

anexa
Hotărârea nr. 13
din 15 februarie 2018

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Stației de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş

 
Hotărârea nr. 14
din 15 februarie 2018

privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului judeţean DJ 151C Zau de Câmpie – Valea Largă - lim. jud. Cluj km 0+000-12+500 neafectat de suprapuneri cu alte imobile

anexa
(arhivă .rar,
aprox. 8MB)
Hotărârea nr. 15
din 15 februarie 2018

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 şi stabilirea unor măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
Hotărârea nr. 16
din 15 februarie 2018

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2018

anexa 1
Hotărârea nr. 17
din 15 februarie 2018

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 18
din 15 februarie 2018

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 19
din 15 februarie 2018

privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

anexa
Hotărârea nr. 20
din 15 februarie 2018

privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2018 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

anexa
Hotărârea nr. 21
din 15 februarie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 22
din 15 februarie 2018

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 23
din 15 februarie 2018

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 24
din 15 februarie 2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Construcție buncăr și spații conexe Laborator Radioterapie", în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 3

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 25
din 15 februarie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 26
din 29 martie 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.13/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş

 
Hotărârea nr. 27
din 29 martie 2018

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.45, aflat în domeniul privat al Judeţului Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 28
din 29 martie 2018

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8a
Hotărârea nr. 29
din 29 martie 2018

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C "Parc Industrial Mureş" S.A, pe anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 30
din 29 martie 2018

privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 31
din 29 martie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 32
din 29 martie 2018

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş precum şi pentru consilierii judeţeni

anexa
Hotărârea nr. 33
din 29 martie 2018

privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2018

 
Hotărârea nr. 34
din 29 martie 2018

privind numirea administratorului executiv - vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania"

anexa
Hotărârea nr. 35
din 29 martie 2018

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 36
din 29 martie 2018

privind aprobarea cooperării între Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, având ca obiect realizarea în comun a unor investiţii la imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28, judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 37
din 29 martie 2018

pentru prelungirea duratei de implementare a programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului"

anexa
Hotărârea nr. 38
din 29 martie 2018

privind aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

anexa
Hotărârea nr. 39
din 29 martie 2018

privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu privire la proiectul Fundaţiei Transilvană Alpha iniţiat în Tîrgu Mureş, strada Budai Nagy Antal nr.24/A

 
Hotărârea nr. 40
din 29 martie 2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 41
din 29 martie 2018

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 42
din 29 martie 2018

privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee nou-înfiinţate, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019

anexa
pv