Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri:    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 31 ianuarie 2019

privind utilizarea în anul 2019 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare

 
Hotărârea nr. 2
din 31 ianuarie 2019

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș

anexa
Hotărârea nr. 3
din 31 ianuarie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 4
din 31 ianuarie 2019

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de urgență

anexa
Hotărârea nr. 5
din 31 ianuarie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 6
din 31 ianuarie 2019

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 - 2020

anexa
Hotărârea nr. 7
din 31 ianuarie 2019

privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 8
din 31 ianuarie 2019

privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 9
din 31 ianuarie 2019

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 
Hotărârea nr. 10
din 31 ianuarie 2019

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea generală a acționarilor la S.C."Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la evaluarea activității consiliului de administrație

 
Hotărârea nr. 11
din 31 ianuarie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare drum Oarba de Mureș"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 12
din 28 februarie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.116/27.09.2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 13
din 28 februarie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.127/24.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund – limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 14
din 28 februarie 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 15
din 28 februarie 2019

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 16
din 28 februarie 2019

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 17
din 28 februarie 2019

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 18
din 28 februarie 2019

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019

anexa
Hotărârea nr. 19
din 28 februarie 2019

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş

anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 20
din 28 februarie 2019

privind prorogarea unui termen

 
Hotărârea nr. 21
din 28 februarie 2019

pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 22
din 28 februarie 2019

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 23
din 28 februarie 2019

privind aprobarea componenței comisiilor de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 24
din 28 februarie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 25
din 28 februarie 2019

privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 26
din 22 martie 2019

privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 27
din 22 martie 2019

privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul

 
Hotărârea nr. 28
din 28 martie 2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 29
din 28 martie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 30
din 28 martie 2019

privind acordul pentru realizarea proiectului "Construire pavilioane expoziționale Time Box"

anexa
Hotărârea nr. 31
din 28 martie 2019

privind acordul pentru realizarea lucrării "Construire stație de tratare ape uzate" – faza SF de către Spitalul Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 32
din 28 martie 2019

privind cuprinderea imobilului situat în localitatea Gurghiu, str. Eroilor, nr. 6 în inventarul domeniului public al județului Mureș și transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 33
din 28 martie 2019

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/31.01.2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 34
din 28 martie 2019

privind aprobarea parteneriatului dintre Autoritatea Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în scopul implementării proiectului "VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!"

 
Hotărârea nr. 35
din 28 martie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Schimbare rețea de canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 36
din 17 aprilie 2019

privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, în favoarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

anexa
Hotărârea nr. 37
din 17 aprilie 2019

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetară la 31 martie 2019

raport
anexa
Hotărârea nr. 38
din 17 aprilie 2019

privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr.5, în favoarea Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

anexa
Hotărârea nr. 39
din 17 aprilie 2019

privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, în favoarea Bibliotecii Judeţene Mureş

anexa
Hotărârea nr. 40
din 17 aprilie 2019

privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Mihai Viteazu nr.31, în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 41
din 17 aprilie 2019

pentru modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.80/2017 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituții publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 42
din 17 aprilie 2019

pentru implementarea Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 privind dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului cultural

 
Hotărârea nr. 43
din 17 aprilie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș"

anexa 1
anexa 2
deviz general
Hotărârea nr. 44
din 17 aprilie 2019

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
Hotărârea nr. 45
din 17 aprilie 2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2019

anexa
Hotărârea nr. 46
din 17 aprilie 2019

privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2019 în domeniile cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

anexa
Hotărârea nr. 47
din 17 aprilie 2019

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2