Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri:    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 20 ianuarie 2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Cristina-Mara Togănel  
Hotărârea nr. 2
din 20 ianuarie 2020
pentru validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului județului Mureș pentru anul 2019 dispoziţia 615
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
dispoziţia 617
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 3
din 20 ianuarie 2020
privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023 anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 4
din 20 ianuarie 2020
pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limitele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative anexa
Hotărârea nr. 5
din 20 ianuarie 2020
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 - 2021 anexa
Hotărârea nr. 6
din 30 ianuarie 2020
pentru validarea mandatului de consilier județean al domnului Alexandru Lupa  
Hotărârea nr. 7
din 30 ianuarie 2020
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la terenul în suprafață de 15.725 mp, situat în localitatea Chirileu, identificat în CF nr.52385/Sânpaul, județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 8
din 30 ianuarie 2020
privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în comuna Eremitu, sat Călugăreni nr.5 achiziționat în domeniul public al județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 9
din 30 ianuarie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Boli Infecțioase 1" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 10
din 30 ianuarie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Pneumologie" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 11
din 30 ianuarie 2020
privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine domeniului public al judeţului Mureş anexa
Hotărârea nr. 12
din 30 ianuarie 2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" şi a cheltuielilor legate de proiect anexa
Hotărârea nr. 13
din 30 ianuarie 2020
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la desemnarea auditorului statutar al societății  
Hotărârea nr. 14
din 30 ianuarie 2020
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului adițional nr. 7, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 134/2019  
Hotărârea nr. 15
din 30 ianuarie 2020
privind aprobarea documentației tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici ai investiției "Lucrări de reabilitare la CT1" - Regia Autonomă "Aeroport Transilvania" Târgu Mureș anexa
deviz general
Hotărârea nr. 16
din 30 ianuarie 2020
privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023 anexa
Hotărârea nr. 17
din 20 februarie 2020
privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12

Hotărârea nr. 18
din 20 februarie 2020
privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate anexa
Hotărârea nr. 19
din 20 februarie 2020
privind acordul pentru realizarea investiției "Amenajare curte Clinica Obstetrică - Ginecologie" de către Spitalul Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 20
din 20 februarie 2020
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2019 anexa
Hotărârea nr. 21
din 20 februarie 2020
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2020 anexa la referatul
de aprobare


anexa la hotărâre
Hotărârea nr. 22
din 20 februarie 2020
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 23
din 20 februarie 2020
privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2020 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială anexa
Hotărârea nr. 24
din 20 februarie 2020
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 25
din 20 februarie 2020
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la reînnoirea mandatului administratorilor societății anexa
Hotărârea nr. 26
din 20 februarie 2020
pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 27
din 20 februarie 2020
pentru modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş  
Hotărârea nr. 28
din 20 februarie 2020
privind atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a licenţelor de traseu aferente unui număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat  
Hotărârea nr. 29
din 20 februarie 2020
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de pregătire teoretică și practică a conducătorilor auto din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 30
din 20 februarie 2020
privind modificarea arondării actuale a unei localităţi la un nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor  
Hotărârea nr. 31
din 10 martie 2020
privind aprobarea unor măsuri pentru achiziționarea unui imobil anexa
Hotărârea nr. 32
din 10 martie 2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Ionela-Daniela Balaș  
Hotărârea nr. 33
din 10 martie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7
anexa 8
anexa 9a
anexa 10a

Hotărârea nr. 34
din 10 martie 2020
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 35
din 10 martie 2020
privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului nr.10 anexa
Hotărârea nr. 36
din 10 martie 2020
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa
Hotărârea nr. 37
din 10 martie 2020
privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 38
din 10 martie 2020
privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.27/20 februarie 2020 pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș  
Hotărârea nr. 39
din 10 martie 2020
privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții vacante de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 40
din 17 martie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7b

Hotărârea nr. 41
din 24 martie 2020
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/2019  
Hotărârea nr. 42
din 31 martie 2020
pentru validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicu-Aurel Bumb  
Hotărârea nr. 43
din 31 martie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7c
anexa 8b

Hotărârea nr. 44
din 31 martie 2020
privind aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" şi a convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 45
din 31 martie 2020
privind aprobarea programului de interes public judeţean "Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea" al Județului Mureș pentru implementarea acestuia anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 46
din 31 martie 2020
privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  
Hotărârea nr. 47
din 31 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2020 anexa
Hotărârea nr. 48
din 31 martie 2020
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 49
din 31 martie 2020
privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş anexa
Hotărârea nr. 50
din 31 martie 2020
privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Pănet pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Pănet în domeniul public al județului Mureș anexa
Hotărârea nr. 51
din 31 martie 2020
privind stabilirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al judeţului Mureş, în anul 2020  
Hotărârea nr. 52
din 31 martie 2020
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală Czegei Wass pentru implementarea proiectului "Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca Mureșului" anexa
Hotărârea nr. 53
din 31 martie 2020
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean și aprobarea structurii organizatorice și statului de funcții ale acestei instituții, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 54
din 31 martie 2020
privind atribuirea licenţelor de traseu, pe o perioadă determinată de 60 zile, aferente unor trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat sau pentru care nu au depus solicitare de prelungire