Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 8 ianuarie 2021
pentru modificarea Anexei nr. 3 la HCJM nr. 158/5.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare  
Hotărârea nr. 2
din 15 ianuarie 2021
pentru asigurarea reprezentării Judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociației "Zona Metropolitană Târgu Mureș"  
Hotărârea nr. 3
din 28 ianuarie 2021
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  
Hotărârea nr. 4
din 28 ianuarie 2021
pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea în suprafață de 26 mp., cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2  
Hotărârea nr. 5
din 28 ianuarie 2021
privind acordul pentru evidențierea în cartea funciară de către Orașul Sovata a piciorului de pod situat pe DJ 153 Reghin – Eremitu - Sovata anexa
Hotărârea nr. 6
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea unor măsuri asupra imobilelor evidențiate în C.F 51562/Solovăstru și C.F 54253/Gurghiu Pod Solovăstru DJ154E
Pod Gurghiu DJ154E
Hotărârea nr. 7
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea rezilierii Contractului nr.832 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul anexa
Hotărârea nr. 8
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea rezilierii Contractului nr.831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin anexa
Hotărârea nr. 9
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 983/16.04.2019 de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri anexa
Hotărârea nr. 10
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 833/27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu anexa
Hotărârea nr. 11
din 28 ianuarie 2021
pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 2MB)
Hotărârea nr. 12
din 28 ianuarie 2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 13
din 28 ianuarie 2021
privind asigurarea reprezentării Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele de conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru anexa
Hotărârea nr. 14
din 28 ianuarie 2021
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost anexa
Hotărârea nr. 15
din 28 ianuarie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 16
din 28 ianuarie 2021
pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții publice subordonate  
Hotărârea nr. 17
din 28 ianuarie 2021
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat în judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2021 - 2022 anexa
Hotărârea nr. 18
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea Planului de închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara anexa
Hotărârea nr. 19
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de solicitant, la implementarea proiectului "Crearea de case familiale pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș", cod SMIS 140393, derulat în cadrul Axei prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  
Hotărârea nr. 20
din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Reabilitare DJ153A - DJ153 traseu Ernei – Eremitu - Sovata" documentația
tehnico–economică
(arhivă .zip,
aprox. 325MB)


anexa

deviz general
Hotărârea nr. 21
din 25 februarie 2021
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 22
din 25 februarie 2021
privind desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș  
Hotărârea nr. 23
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 191 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş anexa 7
Hotărârea nr. 24
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.131 din 27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 25
din 25 februarie 2021
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 26
din 25 februarie 2021
privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" anexa
Hotărârea nr. 27
din 25 februarie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.6/28.01.2021 privind aprobarea unor măsuri asupra imobilelor evidențiate în C.F 51562/Solovăstru și C.F 54253/Gurghiu anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 28
din 25 februarie 2021
pentru darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul care aparține domeniului public județean, situat în municipiul Târgu Mureș, str. Călărașilor nr.26-28 anexa
Hotărârea nr. 29
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, cu completările ulterioare  
Hotărârea nr. 30
din 25 februarie 2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. anexa
Hotărârea nr. 31
din 25 februarie 2021
privind iniţierea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de administrator neexecutiv - membru al comitetului de audit, vacant în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş" anexa
Hotărârea nr. 32
din 25 februarie 2021
pentru desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș  
Hotărârea nr. 33
din 25 februarie 2021
privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş  
Hotărârea nr. 34
din 25 februarie 2021
privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația "Zona Metropolitană Târgu Mureș"  
Hotărârea nr. 35
din 25 februarie 2021
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei "Zona Metropolitană Târgu Mureş" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 36
din 10 martie 2021
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI" deviz general
Hotărârea nr. 37
din 10 martie 2021
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare DJ153A - DJ153 traseu Ernei – Eremitu - Sovata" anexa
deviz general
DALI
Hotărârea nr. 38
din 25 martie 2021
privind repartizarea pe anul 2021 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie - iunie a anului şcolar 2020 - 2021, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2022, 2023 şi 2024 anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 39
din 25 martie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Club "ȘI NOI PUTEM REUȘI" și Sindicatul "Pro Educația" al salariaților din Universitatea "Petru Maior", din cadrul UMFST "George Emil Palade", pentru implementarea Proiectului "EDEN - Rețea evolutivă pentru susținerea și promovarea dezvoltării armonioase la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice" anexa
Hotărârea nr. 40
din 25 martie 2021
privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș  
Hotărârea nr. 41
din 25 martie 2021
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 42
din 25 martie 2021
privind dezlipirea imobilului situat în Ideciu de Jos, strada Băilor nr.158 care face parte din domeniul public al Judeţului Mureş anexa
Hotărârea nr. 43
din 25 martie 2021
privind modificarea tarifelor de operare pentru activitatea de transport, respectiv activitatea de depozitare la Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Sânpaul anexele 1 şi 2
anexa 3
Hotărârea nr. 44
din 25 martie 2021
privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia - Club Sportiv Teqball Mureș, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 45
din 25 martie 2021
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş și Federația Română de Automobilism Sportiv pentru reabilitarea automobilismului de competiție în Județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 46
din 25 martie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundația Comunitară Mureș pentru implementarea Proiectului "EDUSIG – Educație pentru siguranță" anexa
Hotărârea nr. 47
din 25 martie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundația Pro Economica pentru implementarea Proiectului "Creșterea eficienței dialogului civic în vederea dezvoltării durabile a județului Mureș" anexa
Hotărârea nr. 48
din 25 martie 2021
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociația Divers pentru implementarea Proiectului "Împreună pentru Comunitate" anexa
Hotărârea nr. 49
din 25 martie 2021
privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul Consiliului Județean Mureș anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 50
din 25 martie 2021
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 51
din 25 martie 2021
privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 52
din 25 martie 2021
privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara (CIA Sighișoara) anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 53
din 25 martie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.108 din 25 iunie 2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 54
din 25 martie 2021
privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Refacere 1 Pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)" anexa
deviz general
documentaţie SF
Hotărârea nr. 55
din 25 martie 2021
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 anexa 1
(arhivă .zip,
aprox. 2MB)

anexa 2