Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > legislaţie
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Legislaţie

Constituţia României
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
  

Memorandumul "Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public"
Memorandum
Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO
Evidență cauze CEDO 1
Evidență cauze CEDO 2

Notă: Materialele au fost preluate de pe pagina de internet: http://dpfbl.mdrap.ro/noutati.html

   

 

Responsabil cu actualizarea informațiilor: Farkas Adriana
Actualizările au fost furnizate de: Farkas Adriana, în data de 1.04.2011, 22.01.2013
Actualizările au fost furnizate de: Catrinoi Ionuţ, în data de 09.05.2017
Actualizările au fost furnizate de: Cășvan Eugenia, în data de 11.03.2019
Actualizările au fost furnizate de: Lokodi Emőke, în data de 03.02.2020, 05.02.2021, 04.10.2021, 06.01.2022