Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > legislaţie
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
        

Legislaţie

Constituţia României
Legea administraţiei publice locale (legea 215/2001)
Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică (legea 52/2003)
Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a  funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei (legea 161/2003)
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Statutul funcţionarului public (Legea 188/1999)
Codul de conduită al funcţionarilor publici (Legea nr.7/2004)
Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public (Legea 544/2001)
Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ
  

Memorandumul "Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public"
Memorandum
Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO
Evidență cauze CEDO 1
Evidență cauze CEDO 2

Notă: Materialele au fost preluate de pe pagina de internet: http://dpfbl.mdrap.ro/noutati.html

   

 

Responsabil cu actualizarea informatiilor: Farkas Adriana
Actualizarile au fost furnizate de: Farkas Adriana, în data de 1.04.2011, 22.01.2013
Actualizarile au fost furnizate de: Catrinoi Ionuţ, în data de 09.05.2017
Actualizarile au fost furnizate de: Cășvan Eugenia, în data de 11.03.2019