R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 137
din 29 octombrie 2009
privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații dintr-un imobil ce aparține domeniului public județean

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14545/23.10.2009 a Direcției economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) și art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, a unor spații cu suprafața utilă de 40 mp, compuse din 2 camere și anexe, din imobilul fostului Centru de Primire a Leagănului de Copii, ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7, Asociației Naționale a Familiilor și Familiilor Mari din România, pentru funcționare.
Art.2. Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, actualul administrator al imobilului, îi revine competența stabilirii și încheierii actului juridic în sensul prevederilor art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Asociației Naționale a Familiilor și Familiilor Mari din România și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr . 14545/ 23.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații dintr-un imobil ce aparține domeniului public județean

Imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7, face parte din domeniul public al Județului Mureș și este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Prin HCJ nr.35/2006, Consiliul Județean a aprobat darea în folosința gratuită pe o perioadă de 3 ani, Asociației Naționale a Familiilor și Familiilor Mari din România a umor spații în suprafață de 40 mp, compuse din 2 camere și anexe, pentru funcționare.
Contractul de comodat a fost încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, administratorul imobilului.
Întrucât, Contractul pentru folosința spațiilor mai sus menționate a expirat, prin adresa nr.42/2009, Asociația Națională a Familiilor și Familiilor Mari din România solicită prelungirea folosinței acestor spații.
Fiind persoană juridică care desfășoară activități de binefacere, potrivit prevederilor articolului 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată județeană, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică.
În acest sens, propunem prelungirea folosinței gratuite pe o perioadă de 1 an pentru spațiile din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7, utilizate de către Asociația Națională a Familiilor și Familiilor Mari din România pentru desfășurarea activității.
Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád