ROMÂNIA                                                                  

                             JUDEȚUL MUREȘ                                                          

                        CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                               HOTĂRÂREA  NR. 62

                                                                                                                                    din 28 mai 2009

 

pentru modificarea unui articol la  HCJ nr. 26/2005 privind administrarea

 Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

          Văzând Expunerea de motive nr.7008/21.05.2009, prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,

          Având în vedere prevederile art. 12 și 17 ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

           Luând în considerare prevederile HCJ nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș,

        În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște :

 

            Art.1. Articolul 2 la  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș, se modifică și va avea următorul cuprins:

              „ În Palatul Culturii își desfășoară activitatea: Biblioteca Județeană, Filarmonica de Stat, Muzeul Județean ( secțiile arheologie și artă; Sala de Oglinzi) și Administrația Palatului Culturii.

 Instituțiile de mai sus sunt scutite de plata chiriei.

  Închirierea unor spații disponibile din Palatul Culturii se aprobă de către Consiliul Județean.”

            Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Administrației Palatului Culturii și Muzeului Județean,  care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

 

 

      PREȘEDINTE                                              Contrasemnează

                                                                                               SECRETAR

 Lokodi Edita Emőke                  

                                                                             Aurelian  Paul Cosma      

    

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Economică

Nr.7008/21.05.2009

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea unui articol la  HCJ nr 26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

 

 

          Palatul Culturii, monument de arhitectură, face parte din domeniul public al județului Mureș, fiind administrat de o instituție înființată cu acest scop, „ Administrația Palatului Culturii”.

        Așa cum se prevede în Hotărârea Consiliului județean nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș, în acest edificiu își desfășoară activitatea instituții din subordinea Consiliului Județean: Biblioteca județeană, Filarmonica de Stat, Muzeul Județean – secțiile arheologie și artă și Administrația Palatului Culturii.

   Prin adresa nr.338/2009, conducerea Muzeului Județean ne înștiințează asupra intenției de reorganizare împreună cu Administrația Palatului a circuitului turistic din Palat, în vederea  eficientizării fluxului turistic și pentru controlarea eficientă a numărului de vizitatori. Deoarece în prezent Muzeul Județean ocupă majoritatea sălilor din Palat, cu Secțiile de Arheologie și Artă, în sensul celor prezentate mai sus, acesta solicită  și preluarea Sălii de Oglinzi,(împreună cu persoana care supraveghează sala) motivându-se necesitățile de întreținere specială și controlul mai eficient al vizitatorilor.

  Solicitarea Muzeului (însușită de Administrația Palatului) , implică modificarea articolului nr.2 din Hotărârea Consiliului Județean nr.26/2005, în sensul includerii în textul articolului alături de secțiile arheologie și artă și a Sălii de Oglinzi, ca spațiu în care își desfășoară activitatea Muzeul Județean.

Pe de altă parte, se impune eliminarea din conținutul articolului al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Mureș, care nu mai are sediul în acest imobil.

Conținutul actual al articolului 2 la HCJ nr.26/2005 are următorul cuprins:

„ În Palatul Culturii își desfășoară activitatea: Biblioteca Județeană, Filarmonica de Stat, Muzeul Județean (secțiile arheologie și artă), Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Național Mureș și Administrația Palatului Culturii. Instituțiile de mai sus sunt scutite de plata chiriei.

 Închirierea unor spații disponibile din Palatul Culturii se aprobă de către Consiliul Județean.”

Față de cele prezentate mai sus, supunem   analizei  și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

     

    

VICEPREȘEDINTE                                               DIRECTOR

    Szabo Árpád                                                  Bartha Iosif

 

     

Întocmit: Monica Dohotariu