R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 143
din 29 octombrie 2009
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14569 din 23.10.2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș " din Tîrgu-Mureș (denumit în continuare Proiect) în valoare de 18.067.180,00 lei, și inițierea procedurilor pentru depunerea acestuia în cadrul Axei prioritare 3 din POR - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".
Art.2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 303.931,00 lei, reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.
Art.3. Se aprobă suma de 2.870.607,00 lei pentru suportarea TVA, aferent cheltuielilor eligibile, cu recuperarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat.
Art.4. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului.
Art.5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 14569 din 23.10.2009
Dosar I.A./2.

Expunere de motive
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș"

Prin intermediul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" se finanțează proiecte de reabilitare a ambulatoriilor de specialitate ale spitalelor.

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial-regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciilor de sănătate.

Acest proiect se încadrează în cadrul Priorităților de dezvoltare a județului Mures pe perioada 2007-2013, Măsura 1.4. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate: Din punct de vedere a situației instituțiilor sanitare din județ, se constată o înrăutățire a acesteia față de anul de referință 1997. Multe unități sanitare prezintă necesități de reabilitare a clădirilor, precum și de înnoire a echipamentelor existente și de achiziționare de noi echipamente medicale performante necesare derulării activităților specifice.

Odată cu reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului, prin asigurarea condițiilor necesare în vederea desfășurării activităților cu specific medical și dotarea cu aparatură modernă, se asigură o mai bună tratare a pacienților prin metode moderne și prin realizarea unor investigații medicale cu o acuratețe mai mare în comparație cu momentul de față.

Durata estimată de realizare a lucrărilor de modernizare si dotare pentru proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MUREȘ" este de 24 luni.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș este unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale și poate funcționa cu secții private care pot furniza servicii cu plată, asigură asistența medicală de specialitate, de urgență, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților internați și din ambulatoriul integrat al spitalului.

Investiția care se propune a fi realizată cuprinde două clădiri, una pe str. Ghe. Marinescu la nr. 50 (ambulatoriul general) și una pe str. Ghe. Marinescu nr. 34 (ORL). Ambulatoriul general este situat la etajul 1 (nivelul 4) al Spitalului Clinic Județean de Urgență. Ambulatoriul ORL este situat la parterul clădirii de pe str. Ghe. Marinescu, nr. 34, ocupând aproximativ o treime din suprafața parterului.

Lucrările ce se vor efectua pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului sunt următoarele:

- reabilitarea racordurilor de apă, canal, de energie electrică și realizarea racordului de gaz, contorizarea utilităților; canalizarea reabilitată se va racorda la rețeaua de canalizare existentă;
- reabilitarea acoperișurilor clădirilor;
- reabilitarea termică a clădirilor prin izolarea în exterior a construcțiilor și schimbarea tâmplăriei exterioare din lemn cu tâmplărie cu caracteristici de izolare fonică și termică superioară celei existente;
- realizarea unei tencuieli și zugrăveli exterioare superioare, peste termoizolație; repararea trotuarelor de protecție în jurul clădirilor;
- la ambulatoriul general realizarea unei centrale termice noi, amplasate în curtea spitalului;
- schimbarea ușilor exterioare de intrare existente cu uși noi, termoizolante, rezistente la uzură;
- realizarea unor rampe pentru asigurarea accesului în clădiri a persoanelor cu handicap precum și cu targa;
- reamenajarea spațiilor de primire primară a pacienților (fișiere), asigurând un climat mai primitor, prin desființarea pereților și a geamurilor care delimitau spațiul între personalul spitalului și bolnavi și amplasarea unui mobilier adecvat activității desfășurate în acest spațiu;
- la ORL recompartimentarea spațiului existent pentru amenajarea a 4 cabinete medicale noi, față de cele existente;
- amplasarea unor info-chioșcuri în holurile clădirilor, lângă locul de primire-triere a bolnavilor, pentru programarea automată a pacienților la cabinetele de specialitate în ordinea sosirii lor, separat pentru secția pentru copii și pentru adulți, respectiv la ORL;
- reparații la tencuielile, zugrăvelile și vopsitoriile interioare, înlocuind faianța cu tarchet pe o înălțime de 2.10 m la cabinete și săli de operații;
- reabilitarea grupurilor sanitare, amenajând și grupuri sanitare pentru persoane cu handicap; schimbarea obiectelor sanitare din cabinete și grupurile sanitare;
- schimbarea ușilor interioare din lemn existente cu uși noi;
- reparații la pardoselile existente și montarea de linoleum tarchet pentru trafic intens în cabinete, coridoare și holuri;

- reabilitarea totală a instalațiilor interioare de utilități existente: apă-canal, instalația de energie electrică monofazică și trifazică, instalația de încălzire centrală prin schimbarea corpurilor de încălzire și a conductelor, instalația de telefonie și internet existentă, montând conducte din fibre optice și realizarea conexiunii rețelei cu cea existentă a Spitalului Județean Mureș;
- pentru economisire de energie se vor monta panouri solare pe acoperișul clădirilor, care vor funcționa complementar la centralele termice convenționale;
- realizarea instalației de aer condiționat;
- realizarea instalației de anti-incendiu și antiefracție în clădiri, prin montarea de camere de supraveghere în holurile de acces și de așteptare, respectiv pe coridoare;
- asigurarea tuturor dotărilor medicale necesare inclusiv a mobilierului.
Toate acestea vor avea ca efect îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală.

Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta. Valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare este de 18.067.180,00 lei, din care:

1. Cheltuieli eligibile: 15.196.573,00 lei, din care:
- 303.931,00 lei (2%) - contribuția Consiliului Județean Mureș;
- 14.892.642,00 lei (98%) contribuția comunitară (FEDER) și contribuția publică națională de la Bugetul de stat la finanțarea acordată.
2. Cheltuieli neeligibile: 0,00 lei;
3. TVA în valoare de 2.870.607,00 lei, aferent cheltuielilor eligibile, urmând a se recupera de la bugetul de stat.

În condițiile în care rambursarea/decontarea cheltuielilor din instrumente structurale se va face ulterior efectuării acestora, Consiliul Județean va trebui să prevadă în buget și cofinanțarea resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului.

Ca urmare, supunem spre aprobare proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș " și a cheltuielilor legate de acesta, în cadrul Axei prioritare 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

 

VĂZUT,
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer
ȘEF SERVICIU
Suciu Călin