R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 41
din 29 aprilie 2009
privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 5208 /23. 04.2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile HCJM nr.70/2008 pentru aprobarea cesiunii contractelor de concesiune încheiate cu SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA privind exploatarea sistemelor zonale de alimentare cu apă și de canalizare, către operatorul regional SC "Compania Aquaserv" SA, în vederea eficientizării serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare și ale HCJM nr.9/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) și d) și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Până la data delegării gestiunii serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile stipulate în Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.9/2009, operarea sistemelor de utilități publice aferente acestuia va fi efectuată de către SC "Compania Aquaserv" SA, în calitate de operator regional.
Art.2. Contractele de concesiune și actele adiționale la acestea, cu privire la care Consiliul Județean Mureș a aprobat cesiunea prin Hotărârea nr.70/2008, vor continua să producă efecte juridice până la îndeplinirea condițiilor stipulate la art.1, dar nu mai mult de 31.12.2009.
Art.3. Sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aflate în perioada de garanție prevăzute în Contractul de concesiune 1S/2008 ce cuprinde:
- sistemul Eremitu, cu localitățile: Eremitu, Cîmpul Cetății, Mătrici, Dămieni, Călugăreni;
- sistemul Chiheru de Jos cu localitățile: Chiheru de Jos, Chiheru de Sus, precum și cele prevăzute în Contractul de concesiune 2S/2008 ce cuprinde:
- sistemul Gornești, cu localitățile: Gornești și Periș, nefuncționale la data intrării în vigoare a prezentei, vor fi predate operatorului în termen de 30 de zile de la data punerii lor în funcțiune.
Art.4. Condițiile de furnizare a serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare rămân neschimbate.
Art.5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să îndeplinească procedurile și să semneze documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și operatorului regional SC "Compania Aquaserv" SA.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 5208/23. 04.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare


Prin HCJ nr.70/2008, contractele de concesiune încheiate cu SC "SURM" SA, privind exploatarea sistemelor zonale de alimentare cu apă și de canalizare, aflate în domeniul public al județului, au fost cesionate cu toate drepturile și obligațiile privind obiectul acestor contracte, către operatorul regional SC "Compania Aquaserv" SA, în vederea eficientizării serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare.
Durata concesionării era prevăzută până la data semnării și intrării în vigoare a contractului unic de delegare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș", care va prelua gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și operatorul regional SC"Compania Aquaserv" SA, dar nu mai mult de 31 ianuarie 2009.
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,
după ce este aprobat de autoritățile locale prin hotărâri, se va supune aprobării Adunării Generale a Asociației ca autoritate delegantă și va fi semnat de președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș".
Prin HCJ nr.9/2009, Consiliul Județean Mureș a aprobat concesionarea bunurilor din domeniul public județean aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, delegarea gestiunii serviciului către operatorul regional SC"Compania Aquaserv" SA, precum și Contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș"și operatorul regional SC"Compania Aquaserv" SA.
Întrucât, există autorități locale care au aderat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș", dar până în prezent nu și-au aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, nefiind astfel îndeplinite condițiile de semnare a contractului unic de delegare a acestor servicii, propunem ca până la semnarea și intrarea în vigoare a acestuia, dar nu mai mult de 31.12.2009, asigurarea serviciului județean de alimentare cu apă și de canalizare să fie efectuat de către operatorul regional SC"Compania Aquaserv" SA.
În acest sens, avem și solicitarea operatorului regional SC"Compania Aquaserv" SA comunicată prin adresa nr. 203371/16.04.2009.
Totodată, SC"Compania Aquaserv" SA solicită ca sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aflate în perioada de garanție, nefuncționale, care fac obiectul contractelor 1S/2008 și 2S/2008 să fie predate operatorului în termen de 30 de zile de la data punerii lor în funcțiune.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Director
Bartha Iosif