R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR.4
din 29 ianuarie 2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.2409 din 28.01.2009 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș asupra necesității modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului la Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale și în special cele referitoare la Contribuția proprie a Solicitantului,
În conformitate cu dispozițiile art.43, alin. (8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr.116/2006
În temeiul prevederilor art.97 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.96/10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut:

"Art.1. (1) Se aprobă proiectul cu titlul Extinderea și dotarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești în valoare totală de 3.441.035 lei realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
(2) Se aprobă cofinanțarea proiectului pentru extinderea și dotarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
(3) Contribuția Consiliului Județean Mureș, prin bugetul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mureș, la realizarea proiectului este de 67.020 lei, din care 58.000 lei reprezintă 2 % din valoarea costurilor eligibile ale proiectului și 9.020 lei costuri neeligibile.
(4) Consiliul Județean Mureș va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale, la care se adaugă orice alte cheltuieli conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului și fără de care proiectul nu poate fi implementat".

Art. II. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale rămân neschimbate.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma