R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 90
din 30 iulie 2009
privind înlocuirea reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C."COMPANIA AQUASERV" S.A

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul nr.10014 /21.07.2009 la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. "Compania Aquaserv" S.A., cererea nr. 9825/17.07.2009, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se înlocuiește domnul VIRÁG GYÖRGY LAJOS, reprezentant al județului Mureș în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C "Compania Aquaserv" S.A . cu dl. SUCIU CĂLIN - Șef Serviciu Dezvoltare Regională din cadrul Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1 precum și societății comerciale "Compania Aquaserv" S.A.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 10014/21.07.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C."COMPANIA AQUASERV" S.A

Prin Hotărârea nr. 44 din 7 aprilie 2005, a fost aprobată participarea Consiliului Județean Mureș la formarea societății comerciale "Compania Aquaserv" S.A și Actul Constitutiv al acesteia. Prin aceeași hotărâre a fost desemnat domnul Virág György Lajos - reprezentant al județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor acestei societăți comerciale.
Întrucât dl. Virág György Lajos, prin cererea înregistrată la Consiliul județean sub numărul 9825 din 17.07.2009, și-a prezentat demisia din această funcție, se impune desemnarea unui alt reprezentant al județului Mureș în A.G.A. S.C. "Compania Aquaserv" S.A.
Conform prevederilor Actului constitutiv al S.C. "Compania Aquaserv" S.A, desemnarea mandatului de reprezentare în Adunarea Generală se face prin hotărârile Consiliilor Locale acționare, respectiv prin hotărârea Consiliului Județean Mureș.
Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Județean Mureș să ia act de încetarea mandatului de reprezentant al județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. "Compania Aquaserv" S.A. a domnului Virág György Lajos și să desemneze un nou reprezentant în cadrul organului de conducere al sus-menționatei societăți comerciale.

 

DIRECTOR
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU
Suciu Călin
VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke