R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 96
din 30 iulie 2009
pentru completarea listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 9984/21.07.2009 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Extindere rețele electrice în localitatea Sîntana de Mureș", Raportul colectivului de implementare constituit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș Nr. 153 din 18.06.2007, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile H.G. Nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management al programului, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Art. 15 din Regulamentul privind implementarea Programului "Electrificare 2007-2009", aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 563/2008,
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se completează lista de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009", cuprinsă în anexa la HCJ Nr. 64 din 28 mai 2009, în sensul că, după poziția nr. 2 se introduc două noi poziții, nr. 3 și 4, având conținutul conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru realizarea investiției răspund Consiliile locale ale comunelor Sîntana de Mureș și Gălești, cu sprijinul colectivului de implementare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Unității de Management al Programului "Electrificare 2007-2009", precum și Consiliilor locale Sîntana de Mureș și Gălești.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma