R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 7
din 29 ianuarie 2009
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparțin domeniului public județean

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 935/23.1.2009 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În conformitate cu art.1 și art. (2) alin.(1) din HGR nr.621/2007 privind înființarea Spitalului Clinic Județean Mureș prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, cu Ordinul MSP nr.1079/2008 modificat și completat prin Ordinul MSP1713/2008 precum și prin Ordinul MSPnr.2066/2008,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Imobilele ce aparțin domeniului public al județului Mureș, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmit din administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș.
Art.2. Predarea - preluarea imobilelor menționate la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între instituțiile sanitare în cauză, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.935/.23.I.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparțin domeniului public județean

Imobilele cuprinse în anexa 1 la hotărâre, aparțin domeniului public al județului Mureș, în prezent fiind administrate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
În baza HGR nr.621/2007 s-a înființat Spitalului Clinic Județean Mureș prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, cu sediul în imobilul situat în str. Bernády György, nr.6.
Prin adresa nr.889/2009, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș având în vedere prevederile HGR nr.621/2007, ale Ordinelor Ministrului Sănătății Publice nr.1078 și nr.1079/2008 modificat și completat prin Ordinul MSP nr. 1713/2008 precum și prin Ordinul MSP nr.2066/2008, prin care s-a aprobat structura organizatorică a Spitalului nou înființat, renunță la dreptul de administrare asupra imobilelor cuprinse în anexa 1, în care funcționează secții ale acestui Spital, sens în care cele două unități sanitare încheie protocolul de predare - primire ale imobilelor în cauză.
De asemenea, prin adresa nr.23/2009 Spitalul Clinic Județean Mureș solicită de urgență administrarea imobilelor în care își desfășoară activitatea secții din structura sa organizatorică, sens în care propunem retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilelor în cauză și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora, entității juridice nou înființate.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
  DIRECTOR,
Bartha Iosif