R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 89
din 30 iulie 2009
privind aprobarea proiectului " Reabilitarea Casei "Makarias" Tîrgu Mureș "

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 9998 din 21 iulie 2009 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunea II.3.1, pct.12. din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea și promovarea turismului", Domeniul major de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe".
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă proiectul " Reabilitarea Casei "Makarias" Tîrgu Mureș " (denumit în continuare Proiect) în valoare de 4.465.953,49 lei (cu TVA), și inițierea procedurilor pentru depunerea acestuia în cadrul Axei prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe".
Art.2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 43.649,77 lei (fără TVA), reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului și a sumei de 1.570.413,56 lei (fără TVA) reprezentând cheltuieli neeligibile ale Proiectului.
Art.3. Se aprobă suma de 713.051,40 lei pentru suportarea TVA.
Art.4. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului.
Art.5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 9998/21.VII.2009
Dosar VIIC/3

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului " Reabilitarea Casei "Makarias" Tîrgu Mureș "

Începând cu anul 2005 Consiliul Județean Mureș a întreprins demersuri în vederea revitalizării și susținerii turismului în județul Mureș, acest domeniu fiind prevăzut ca prioritate strategică în Programul de Dezvoltare a Județului pe perioada 2007-2013.
Pe lângă diferitele acțiuni întreprinse în vederea promovării turistice a județului, Consiliul Județean Mureș a elaborat și depus spre finanțare în cursul anului 2009 două proiecte care vizează promovarea turismului în județ, după cum urmează:

- "Promovarea județului Mureș", depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică".
Proiectul își propune promovarea turismului din județul Mureș prin realizarea de materiale de promovare a județului de o calitate superioară, și anume: elaborarea unor materiale de prezentare tip multimedia a județului, a unor pliante și broșuri îmbunătățite și a unor afișe reprezentative pentru județ. În momentul de față, proiectul a fost acceptat spre finanțare, în data de 8 iulie 2009 având loc vizita la fața locului;
- "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș" depus în cadrul aceluiași program operațional, Domeniul major de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe. Prin acest proiect, va fi reabilitată complet clădirea monument istoric, va fi realizată extinderea acestuia cu grupuri sanitare, vor fi achiziționate echipamente necesare asigurării unui microclimat propice exponatelor, echipamente de protecție împotriva incendiilor, anti-efracție. De asemenea, vor fi create locuri de parcare pentru mijloacele de transport ale vizitatorilor, concomitent cu asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusa la toate nivelele destinate vizitării publicului.
Se va realiza amenajarea peisagistică a curții interioare, astfel încât obiectivul de patrimoniu reabilitat să fie pus în valoare la aspectul unui monument istoric de importanță națională. Momentan proiectul se află în faza de evaluare.
Prezentul proiect vine în completarea măsurilor privind promovarea turismului județean, prin reabilitarea și extinderea unei clădiri monument istoric - Casa "Makarias".
Activitățile proiectului contau în:

- Reabilitarea subsolului nefolosit până acum amenajând la acest nivel încăperi pentru un studio audio-video, atelierele de tâmplărie și croitorie pentru confecționarea recuzitei, depozite pentru recuzite,costume și alte materiale.

- Reabilitarea parterului clădirii
Va fi reamenajată garderoba și depozitele de costume actuale în săli de expoziții pentru prezentarea costumelor populare, specifice regiunii, vor fi montate 3 infochioșcuri care vor realiza o prezentare interactivă a monumentului istoric, istoria clădirii, fotografii, schițe, desene , picturi de epocă care va prezenta trecutul și prezentul clădirii, fotografii vechi și noi prezentând activitatea de 50 de ani a Ansamblului Artistic Mureșul, înregistrări cu dansuri originale prezentate de dansatori amatori (dansuri prezentate de localnici, originale, "de la origini") etc.
Va fi transformată sala de repetiții actuale în sală de studii și vizionări audio-video, va fi amenajată o sală de repetiții pentru muzicieni, vor fi modernizate instalațiile de apă-canal și electricitate. Va fi amenajat de asemenea, un punct de informare la intrare în incintă, element inexistent la momentul actual.

- Reabilitarea exterioară a fațadei principale a clădirii cu toate operațiunile pe care le presupune, repararea acoperișului, schimbarea și repararea tâmplăriei exterioare a clădirii și zugrăvirea exterioară cu materiale compatibile cu cele originale și adecvate stilului clădirii;
-
- Extinderea clădirii atât în plan orizontal cât și în plan vertical, demolând o parte din clădire, realizând următoarele:
- amenajarea la parter a unei noi săli de repetiții și de recitaluri, a vestiarelor, grupurilor sanitare și dușurilor, amenajarea la mansardă a două camere de oaspeți și o locuință de serviciu.

Pentru protejarea clădirii, a bunurilor din dotare și a personalului, se va monta sistem de avertizare anti-efracție și de incendiu în întreaga clădire.
Prin realizarea lucrărilor de reabilitare exterioară a clădirii se va reda aspectul original și frumusețea unui monument istoric, care a fost una dintre cele mai frumoase clădiri ale orașului.
Extinderea și modernizarea clădirii va contribui la introducerea unui monument istoric în circuitul turistic și va diversifica activitatea Ansamblului Artistic Mureșul, aducând oamenii mai aproape de valorile populare a județului. De asemenea, acesta va crea și un loc de muncă cu caracter permanent în cadrul punctului de informare turistică.

Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta.

Valoarea totală a proiectului, așa cum rezultă din bugetul anexă la Cererea de finanțare este de 4.465.953,49 lei, din care:

1. Cheltuieli eligibile: 2.182.488,53 lei (58% din valoarea fără TVA a proiectului), din care:
- 43.649,77 lei (2%) - contribuția Consiliului Județean Mureș;
- 2.138.838,76 lei (98%) - contribuția comunitară (FEDER)
2. Cheltuieli neeligibile: 1.570.413,56 lei (42% din valoarea fără TVA a proiectului);
3. TVA în valoare de 713.051,40 lei, aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile.
În condițiile în care rambursarea/decontarea cheltuielilor din instrumente structurale se va face ulterior efectuării acestora, Consiliul Județean va trebui să prevadă în buget și cofinanțarea resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului.

Ca urmare, supunem spre aprobare proiectul " Reabilitarea Casei "Makarias" Tîrgu Mureș " și a cheltuielilor legate de acesta, în cadrul Axei prioritare 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea și promovarea turismului", Domeniul major de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe.

 

DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ
IMPLEMENTARE PROIECTE

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

  VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke