R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 117
din 24 septembrie 2009
privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația Rotaract Club Téka Tîrgu Mureș în vederea realizării proiectului "Campanie de strângere de fonduri pentru Biblioteca de Carte Veche Teleki-Bolyai"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea Asociației Rotaract Club Téka Tîrgu Mureș formulată prin adresa nr.12701 din 17 septembrie 2009, expunerea de motive nr.12744/18.09.2009 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.91, alin (1) lit. "e" coroborat cu alin (6) lit. " a" și a art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociației Rotaract Club Téka Tîrgu Mureș în vederea realizării proiectului "Campanie de strângere de fonduri pentru Biblioteca de Carte Veche Teleki-Bolyai", depus de către Asociație în cadrul Fondului Resurse pentru Viabilitate 2009 al Asociației pentru Relații Comunitare (ARC), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, să semneze Acordul de Parteneriat prevăzut la art.1.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 12744/18.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația Rotaract Club Téka Tîrgu Mureș în vederea realizării proiectului "Campanie de strângere de fonduri pentru Biblioteca de Carte Veche Teleki-Bolyai"


Biblioteca Teleki-Bolyai din Târgu-Mureș este una dintre cele mai bogate colecții de carte veche din Transilvania, lăcaș al culturii europene din secolele trecute. Cele peste 200.000 de volume constituie o colecție științifică cu structură enciclopedică, păstrătoare a multor rarități bibliofile. Azi, Biblioteca funcționează ca bibliotecă documentară, iar pe de altă parte Sala reprezentativă a Bibliotecii contelui fondator, Samuel Teleki este deschisă în fața publicului vizitator.
Acordul de Parteneriat pe care Asociația Rotaract Club Téka Tîrgu-Mureș dorește să-l încheie cu Consiliul Județean are ca obiect sprijinirea campaniei de promovare a Bibliotecii Teleki-Bolyai din Tîrgu-Mureș în cadrul proiectului "CAMPANIE DE STRÂNGERE DE FONDURI PENTRU BIBLIOTECA DE CARTE VECHE TELEKI-BOLYAI", depus de Asociație în cadrul Fondului Resurse pentru Viabilitate 2009 al Asociației pentru Relații Comunitare (ARC)
Sprijinul din partea Consiliului ar consta în acordarea Asociației dreptul de a strânge donațiilor pentru modernizarea expoziției Bibliotecii Teleki-Bolyai, instituție subordonată Consiliului Județean Mureș. Pe de altă parte, Acordul ar permite distribuirea materialelor promoționale realizate, în incinta clădirilor în care funcționează următoarele instituții, aflate în subordinea Consiliului Județean: Centrul de Informare Turistică Mureș, Muzeul Județean Mureș, Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul" și Regia Autonomă "Aeroportul" Tîrgu-Mureș.

Scopul strângerii de fonduri inițiate de Rotaract este pe de o parte modernizarea acestui Muzeu de Carte Veche (adică achiziționarea a trei touchscreen-uri pentru Muzeu si achiziționarea unui program special pentru aceste instrumente), pe de alta parte restaurarea picturilor de secol 18-19. din Muzeu, și galeria de picturi originale ale Bibliotecii de Carte Veche deschisa in fata publicului din 1802.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem aprobarea încherii Acordului de Parteneriat anexat cu Asociația Rotaract Club Téka Tîrgu-Mureș în vederea realizării proiectului "Campanie de strângere de fonduri pentru Biblioteca de Carte Veche Teleki-Bolyai".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR
Paul Cosma