R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 142
din 29 octombrie 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.14536 din 23.10.2009 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș" din Tîrgu-Mureș, str. Gh. Marinescu nr.50 și 34, cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de 18 067 179,99 lei, din care C+M: 7 597 331,78 lei, echivalent cu 4 271 907,87 euro din care C+M: 1 796 356,79 euro (1 euro = 4,2293 lei, comunicat de BNR pentru ziua de 24.09.2009), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De realizarea investiției răspund Direcția de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Tehnică, Drumuri
Poduri Județene, Investiții
Nr. 14536 din 23.10.2009
Dosar VIIC/6

Expunere de motive
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș"

Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, prin intermediul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1 - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate", dorește reabilitarea și dotarea ambulatoriilor de specialitate situate în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr.50 (ambulatoriu general) și 34 (ORL).
În vederea obținerii fondurilor europene prin programul operațional mai sus amintit s-a întocmit Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții nr.92/2009 de către SC ADI PROIECT SRL din Tîrgu Mureș.

În această documentație se propune a se realiza următoarele:

- reabilitarea racordurilor de apă, canal, de energie electrică și realizarea racordului de gaz, contorizarea utilităților; canalizarea reabilitată se va racorda la rețeaua de canalizare existentă;
- reabilitarea acoperișurilor clădirilor;
- reabilitarea termică a clădirilor prin izolarea în exterior a construcțiilor și schimbarea tâmplăriei exterioare din lemn cu tâmplărie cu caracteristici de izolare fonică și termică superioară celei existente;
- realizarea unei tencuieli și zugrăveli exterioare superioare, peste termoizolație; repararea trotuarelor de protecție în jurul clădirilor;
- la ambulatoriul general realizarea unei centrale termice noi, amplasate în curtea spitalului;
- schimbarea ușilor exterioare de intrare existente cu uși noi, termoizolante, rezistente la uzură;
- realizarea unor rampe pentru asigurarea accesului în clădiri a persoanelor cu handicap precum și cu targa;
- reamenajarea spațiilor de primire primară a pacienților (fișiere), asigurând un climat mai primitor, prin desființarea pereților și a geamurilor care delimitau spațiul între personalul spitalului și bolnavi și amplasarea unui mobilier adecvat activității desfășurate în acest spațiu;
- la ORL recompartimentarea spațiului existent pentru amenajarea a 4 cabinete medicale noi, față de cele existente;
- amplasarea unor info-chioșcuri în holurile clădirilor, lângă locul de primire-triere a bolnavilor, pentru programarea automată a pacienților la cabinetele de specialitate în ordinea sosirii lor, separat pentru secția pentru copii și pentru adulți, respectiv la ORL;
- reparații la tencuielile, zugrăvelile și vopsitoriile interioare, înlocuind faianța cu tarchet pe o înălțime de 2.10 m la cabinete și săli de operații;
- reabilitarea grupurilor sanitare, amenajând și grupuri sanitare pentru persoane cu handicap; schimbarea obiectelor sanitare din cabinete și grupurile sanitare;
- schimbarea ușilor interioare din lemn existente cu uși noi;
- reparații la pardoselile existente și montarea de linoleum tarchet pentru trafic intens în cabinete, coridoare și holuri;
- reabilitarea totală a instalațiilor interioare de utilități existente: apă-canal, instalația de energie electrică monofazică și trifazică, instalația de încălzire centrală prin schimbarea corpurilor de încălzire și a conductelor, instalația de telefonie și internet existentă, montând conducte din fibre optice și realizarea conexiunii rețelei cu cea existentă a Spitalului Județean Mureș;
- pentru economisire de energie se vor monta panouri solare pe acoperișul clădirilor, care vor funcționa complementar la centralele termice convenționale;
- realizarea instalației de aer condiționat;
- realizarea instalației de anti-incendiu și antiefracție în clădiri, prin montarea de camere de supraveghere în holurile de acces și de așteptare, respectiv pe coridoare;
- asigurarea tuturor dotărilor medicale necesare inclusiv mobilierul;

Valoarea totală a investiției este de 18 067 179,99 lei din care C+M: 7 597 331,78 lei echivalent cu 4 271 907,87 euro din care C+M: 1 796 356,79 euro (1 euro = 4,2293 lei, comunicat de BNR pentru ziua de 24.09.2009).
Durata estimată de realizare a investiției este de 24 luni.

Odată cu reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului, prin asigurarea condițiilor necesare în vederea desfășurării activităților cu specific medical și dotarea cu aparatură modernă, se asigură o mai bună tratare a pacienților prin metode moderne și prin realizarea unor investigații medicale cu o acuratețe mai mare în comparație cu momentul de față.

Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MUREȘ".

 

VĂZUT,
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád
DIRECTOR EXECUTIV
Bățagă Valer
DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta