R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 114
din 24 septembrie 2009
privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.9491/2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art. 283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin(3), lit.c și art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă taxele, tarifele și prețurile pentru activitățile prestate de instituțiile județene de cultură conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și instituțiile de cultură nominalizate în anexă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9491/2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

În conformitate cu articolul 283, alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Consiliul Județean poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.
În acest context, instituțiile de cultură subordonate, în perioada 19 -25 iunie, au înaintat propuneri privind modificarea taxelor și tarifelor pentru serviciile culturale oferite comunității județene, ținând cont de nivelul prognozat al inflației, de prospectarea și analiza prețurilor instituțiilor similare din țară, precum și modul în care aceste taxe ar urma să influențeze veniturile instituțiilor. Potrivit propunerilor înaintate de către instituții, în anexa la Expunerea de motive sunt prezentate taxele și tarifele existente.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife utilizate de către Ansamblul Artistic "Mureșul",Școala Populară de Arte și Meserii, Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel" și Filarmonica de Stat.

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif