Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 31 ianuarie 2019

privind utilizarea în anul 2019 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare

 
Hotărârea nr. 2
din 31 ianuarie 2019

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș

anexa
Hotărârea nr. 3
din 31 ianuarie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 4
din 31 ianuarie 2019

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de urgență

anexa
Hotărârea nr. 5
din 31 ianuarie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 6
din 31 ianuarie 2019

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 - 2020

anexa
Hotărârea nr. 7
din 31 ianuarie 2019

privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 8
din 31 ianuarie 2019

privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 9
din 31 ianuarie 2019

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 
Hotărârea nr. 10
din 31 ianuarie 2019

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea generală a acționarilor la S.C."Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la evaluarea activității consiliului de administrație

 
Hotărârea nr. 11
din 31 ianuarie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare drum Oarba de Mureș"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 12
din 28 februarie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.116/27.09.2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 13
din 28 februarie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.127/24.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund – limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 14
din 28 februarie 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 15
din 28 februarie 2019

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 16
din 28 februarie 2019

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 17
din 28 februarie 2019

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 18
din 28 februarie 2019

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019

anexa
Hotărârea nr. 19
din 28 februarie 2019

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş

anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 20
din 28 februarie 2019

privind prorogarea unui termen

 
Hotărârea nr. 21
din 28 februarie 2019

pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 22
din 28 februarie 2019

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 23
din 28 februarie 2019

privind aprobarea componenței comisiilor de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 24
din 28 februarie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 25
din 28 februarie 2019

privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 26
din 22 martie 2019

privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 27
din 22 martie 2019

privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul

 
Hotărârea nr. 28
din 28 martie 2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 29
din 28 martie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 30
din 28 martie 2019

privind acordul pentru realizarea proiectului "Construire pavilioane expoziționale Time Box"

anexa
Hotărârea nr. 31
din 28 martie 2019

privind acordul pentru realizarea lucrării "Construire stație de tratare ape uzate" – faza SF de către Spitalul Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 32
din 28 martie 2019

privind cuprinderea imobilului situat în localitatea Gurghiu, str. Eroilor, nr. 6 în inventarul domeniului public al județului Mureș și transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 33
din 28 martie 2019

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/31.01.2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 34
din 28 martie 2019

privind aprobarea parteneriatului dintre Autoritatea Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în scopul implementării proiectului "VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!"

 
Hotărârea nr. 35
din 28 martie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Schimbare rețea de canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 36
din 17 aprilie 2019

privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, în favoarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

anexa
Hotărârea nr. 37
din 17 aprilie 2019

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetară la 31 martie 2019

raport
anexa
Hotărârea nr. 38
din 17 aprilie 2019

privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr.5, în favoarea Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

anexa
Hotărârea nr. 39
din 17 aprilie 2019

privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, în favoarea Bibliotecii Judeţene Mureş

anexa
Hotărârea nr. 40
din 17 aprilie 2019

privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Mihai Viteazu nr.31, în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 41
din 17 aprilie 2019

pentru modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.80/2017 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituții publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 42
din 17 aprilie 2019

pentru implementarea Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 privind dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului cultural

 
Hotărârea nr. 43
din 17 aprilie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș"

anexa 1
anexa 2
deviz general
Hotărârea nr. 44
din 17 aprilie 2019

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
Hotărârea nr. 45
din 17 aprilie 2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2019

anexa
Hotărârea nr. 46
din 17 aprilie 2019

privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2019 în domeniile cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

anexa
Hotărârea nr. 47
din 17 aprilie 2019

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 48
din 9 mai 2019

pentru aprobarea unor măsuri bugetare

anexa 1a
anexa 2a
anexa 3a
anexa 9a
anexa 10a
Hotărârea nr. 49
din 9 mai 2019

privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2019

anexa
Hotărârea nr. 50
din 9 mai 2019

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 51
din 30 mai 2019

privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" la data de 31.12.2018

anexa
Hotărârea nr. 52
din 30 mai 2019

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la managementul societății

anexa
Hotărârea nr. 53
din 30 mai 2019

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 54
din 30 mai 2019

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare

anexa 1b
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7a
Hotărârea nr. 55
din 30 mai 2019

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2018

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexele 5-15
Hotărârea nr. 56
din 30 mai 2019

privind aprobarea situațiilor financiare la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pentru anul 2018

anexa
Hotărârea nr. 57
din 30 mai 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.40/2019 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Mihai Viteazu nr.31, în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 58
din 30 mai 2019

privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, strada Primăriei nr.2, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECOLECT MUREȘ"

anexa
Hotărârea nr. 59
din 30 mai 2019

privind acordul pentru realizarea investiției "Lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția de Oncologie" – faza DALI, de către Spitalul Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 60
din 30 mai 2019

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea funcționării la capacitate a Stației de tratare mecanică și biologică Sânpaul

anexa
Hotărârea nr. 61
din 30 mai 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 19.100/683/11i / 06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SMIDS Mureș

anexa
Hotărârea nr. 62
din 30 mai 2019

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 63
din 30 mai 2019

privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

anexa 1
(arhivă .zip)

anexa 2
(arhivă .zip)

anexa 3
(arhivă .zip)

anexa 4
(arhivă .zip)

anexa 5
anexa 6
anexa 7
Hotărârea nr. 64
din 30 mai 2019

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019

anexa
Hotărârea nr. 65
din 30 mai 2019

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului - 2019" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea" al Județului Mureș" pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 66
din 30 mai 2019

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Parteneriat interinstituțional pentru siguranța comunității - 2019" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Județean Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 67
din 30 mai 2019

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Siguranța cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 68
din 30 mai 2019

privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 69
din 30 mai 2019

privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2019

 
Hotărârea nr. 70
din 30 mai 2019

privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2019

anexa
Hotărârea nr. 71
din 30 mai 2019

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

anexa
Hotărârea nr. 72
din 30 mai 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania Târgu Mureș"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 73
din 27 iunie 2019

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare

anexa 1c
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7b
anexa 8a
Hotărârea nr. 74
din 27 iunie 2019

privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a drumului județean DJ135C, intersecție DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca

 
Hotărârea nr. 75
din 27 iunie 2019

privind retragerea dreptului de administrare acordat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș asupra a două imobile care fac parte din domeniul public al județului Mureș

 
Hotărârea nr. 76
din 27 iunie 2019

privind acordul pentru realizarea investiției "Extindere și mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări interioare, amenajare accese, construire împrejmuire" la imobilul situat în Târnăveni, str. Plevnei nr.3, care face parte din domeniul public al județului Mureș

anexa
(arhivă .zip,
aprox. 166 MB)
Hotărârea nr. 77
din 27 iunie 2019

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 78
din 27 iunie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"

 
Hotărârea nr. 79
din 27 iunie 2019

privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 80
din 27 iunie 2019

privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş

anexa
(arhivă .zip,
aprox. 21 MB)
Hotărârea nr. 81
din 27 iunie 2019

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/2016 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.71/2018

 
Hotărârea nr. 82
din 27 iunie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Lift Boli Infecțioase I"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 83
din 31 iulie 2019

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7c
anexa 8b
anexa 11a
Hotărârea nr. 84
din 31 iulie 2019

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2019

raport
anexa
Hotărârea nr. 85
din 31 iulie 2019

pentru lămurirea unor aspecte privind administrarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Bolyai nr.17, care face parte din domeniul public al Județului Mureș

 
Hotărârea nr. 86
din 31 iulie 2019

privind transmiterea cu caracter temporar a sectorului de drum județean DJ151B Ungheni – Căpâlna de Sus – Bahnea limită județ Sibiu, situat pe teritoriul intravilan al comunei Bahnea, sat Bahnea împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Bahnea

 
Hotărârea nr. 87
din 31 iulie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 88
din 31 iulie 2019

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 89
din 31 iulie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 90
din 31 iulie 2019

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C."Parc Industrial Mureș" S.A.

anexa
Hotărârea nr. 91
din 31 iulie 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara"

anexa 1
Hotărârea nr. 92
din 31 iulie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei "Realizare stație de tratare a apelor uzate, imobil str. Gheorghe Marinescu nr.1"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 93
din 31 iulie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la secția de oncologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 94
din 31 iulie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei "Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) – Solovăstru – Jabenița – Adrian – Gurghiu (DJ153), județul Mureș"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 95
din 31 iulie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.127/24.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa la hotărâre

anexa la referatul de aprobare şi la raportul de specialitate
Hotărârea nr. 96
din 12 august 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei "Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 97
din 12 august 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parțial distrus, situat pe raza comunei Sărățeni"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 98
din 12 august 2019

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 7d
Hotărârea nr. 99
din 29 august 2019

privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș

anexa 1
anexa 2
(arhivă .zip,
aprox. 3MB)
Hotărârea nr. 100
din 29 august 2019

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 101
din 29 august 2019

privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2019-2020

 
Hotărârea nr. 102
din 29 august 2019

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7e
anexa 8c
anexa 9b
anexa 10b
Hotărârea nr. 103
din 29 august 2019

privind repartizarea sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2019 – 2020 bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului

 
Hotărârea nr. 104
din 29 august 2019

privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 105
din 29 august 2019

pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 106
din 29 august 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2019

anexa 1
Hotărârea nr. 107
din 29 august 2019

privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului nr.10

anexe
(arhivă .zip,
aprox. 1MB)
Hotărârea nr. 108
din 29 august 2019

privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

 
Hotărârea nr. 109
din 29 august 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa I
anexa II
anexa III
Hotărârea nr. 110
din 26 septembrie 2019

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7f
anexa 8d
anexa 9c
anexa 10c
anexa 12a
Hotărârea nr. 111
din 26 septembrie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
Hotărârea nr. 112
din 26 septembrie 2019

privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr.50

anexa
Hotărârea nr. 113
din 26 septembrie 2019

privind acordul pentru înființarea și funcționarea unei grădinițe în imobilul situat în Târnăveni, str. Avram Iancu nr.160, care face parte din domeniul public al județului Mureș

 
Hotărârea nr. 114
din 26 septembrie 2019

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C."Parc Industrial Mureș" S.A.

anexa 1
anexa la anexa 1
anexa 2
anexa la anexa 2
Hotărârea nr. 115
din 26 septembrie 2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 116
din 26 septembrie 2019

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 117
din 26 septembrie 2019

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 118
din 26 septembrie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea centralei termice la sediul administrativ"

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 119
din 26 septembrie 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Centru de intervenţie în municipiul Târgu Mureș, strada Köteles Sámuel nr.33", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.119 din 27 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Centru de intervenţie în municipiul Târgu Mureş, strada Köteles Sámuel nr.33" – faza de studiu de fezabilitate

anexa
Hotărârea nr. 120
din 31 octombrie 2019

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7g
anexa 8e
anexa 9d
anexa 10d
anexa 11b
Hotărârea nr. 121
din 31 octombrie 2019

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 septembrie 2019

raport
anexa
Hotărârea nr. 122
din 31 octombrie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" pe anul 2019

adrese
Hotărârea nr. 123
din 31 octombrie 2019

privind acordul pentru realizarea investiției "Lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția de Oncologie" – faza DTAC, de către Spitalul Clinic Județean Mureș

anexe
(arhivă .zip,
aprox. 15 MB)
Hotărârea nr. 124
din 31 octombrie 2019

privind transmiterea din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului a imobilului situat în Târgu Mureș, Piața Mărășești nr.13

anexa
Hotărârea nr. 125
din 31 octombrie 2019

privind achiziţia unui imobil din localitatea Călugăreni nr.5, în vederea dezvoltării Centrului interdisciplinar de cercetare de la Călugăreni

anexa
Hotărârea nr. 126
din 31 octombrie 2019

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Sânpaul pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul privat al Comunei Sânpaul în domeniul privat al județului Mureș

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 127
din 31 octombrie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 19.100/683/11i/ 06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș

anexa
Hotărârea nr. 128
din 31 octombrie 2019

privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea funcționării Stației de tratare mecanică și biologică Sânpaul

 
Hotărârea nr. 129
din 31 octombrie 2019

privind avizarea "Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș"

anexa
Hotărârea nr. 130
din 31 octombrie 2019

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituții publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
Hotărârea nr. 131
din 31 octombrie 2019

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 132
din 31 octombrie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.116/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş" aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa 1 la
referatul de aprobare


anexa
Hotărârea nr. 133
din 31 octombrie 2019

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.63/2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 134
din 31 octombrie 2019

pentru încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare nr.3233/30/23.02.2012 anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureş nr.160/2011 privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării Serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială "Speranța"

anexa
Hotărârea nr. 135
din 31 octombrie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Sistem luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare" la Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 136
din 28 noiembrie 2019

privind acordarea distincției "ALAE" domnului Klosz Péter

 
Hotărârea nr. 137
din 28 noiembrie 2019

privind acordarea distincției "ALAE" domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia

 
Hotărârea nr. 138
din 28 noiembrie 2019

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7h
anexa 8f
anexa 9e
anexa 10e
Hotărârea nr. 139
din 28 noiembrie 2019

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei, exprimată în natură, în cursul anului 2020

anexa
Hotărârea nr. 140
din 28 noiembrie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 141
din 28 noiembrie 2019

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilele proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

anexa
Hotărârea nr. 142
din 28 noiembrie 2019

privind acordul dat Spitalului Clinic Județean Mureș cu privire la destinația unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Bernády György nr.6, aflat în administrarea acestuia

anexa
Hotărârea nr. 143
din 28 noiembrie 2019

privind acordul pentru executarea lucrărilor de construcție în vederea realizării investiției "Amenajare parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26" de către Spitalul Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 144
din 28 noiembrie 2019

privind acordul pentru executarea lucrărilor de construcție în vederea realizării investiției "Lift Boli Infecțioase I" de către Spitalul Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 145
din 28 noiembrie 2019

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea generală a acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la managementul societății

 
Hotărârea nr. 146
din 28 noiembrie 2019

privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, pentru zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
Hotărârea nr. 147
din 28 noiembrie 2019

pentru modificarea Hotărârii nr. 65 din 30 mai 2019 a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Programului de interes public judeţean "Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului - 2019" și a Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea" al județului Mureș pentru implementarea acestuia

 
Hotărârea nr. 148
din 28 noiembrie 2019

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 149
din 28 noiembrie 2019

pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa I
anexa II
anexa III
Hotărârea nr. 150
din 28 noiembrie 2019

pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.22/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 151
din 28 noiembrie 2019

pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 92/2015 privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 152
din 28 noiembrie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare și modernizare subsol Pavilion central" din incinta Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 153
din 28 noiembrie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare tronson de drum judeţean DJ135 Târgu Mureş – Sărăţeni – limita județ Harghita" - intravilan

anexa
deviz general
Hotărârea nr. 154
din 28 noiembrie 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 155
din 28 noiembrie 2019

privind prelungirea valabilității Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.150/2012, cu modificările și completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 156
din 20 decembrie 2019

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Siguranța cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 157
din 20 decembrie 2019

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

dispoziție
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7i
anexa 8g
anexa 9f
anexa 10f
anexa 11c
Hotărârea nr. 158
din 20 decembrie 2019

pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al județului Mureș în 2019

raport
anexa
Hotărârea nr. 159
din 20 decembrie 2019

privind utilizarea în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare

 
Hotărârea nr. 160
din 20 decembrie 2019

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2020 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
Hotărârea nr. 161
din 20 decembrie 2019

privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş pe anul 2020

 
Hotărârea nr. 162
din 20 decembrie 2019

privind trecerea din domeniul public al județului Mureș în domeniul privat al acestuia a unor construcții situate în Gurghiu, str. Eroilor nr.6

anexa
Hotărârea nr. 163
din 20 decembrie 2019

privind trecerea unor bunuri concesionate către SC "Compania Aquaserv" SA din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș

anexa
Hotărârea nr. 164
din 20 decembrie 2019

privind acordul de vecinătate dat domnului Șincan Radu Nicolae în vederea realizării proiectului "Demolare parțială, extindere și supraetajare locuință împrejmuire la stradă - Târgu Mureș, strada Dobrogeanu Gherea, nr.29"

anexa
Hotărârea nr. 165
din 20 decembrie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 19.100/683/11i/ 06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș

anexa
anexa la actul adițional
Hotărârea nr. 166
din 20 decembrie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 167
din 20 decembrie 2019

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 168
din 20 decembrie 2019

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 169
din 20 decembrie 2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 170
din 20 decembrie 2019

privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, cu sediul în localitatea Brâncovenești, nr.215, județul Mureș

anexa
Hotărârea nr. 171
din 20 decembrie 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

anexa