R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 128
din 24 septembrie 2009
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 3240 din 03.09.2009 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, prin care se propune spre aprobare modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere avizul favorabil acordat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. 1901232/24.VIII.2009;
În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, precum și ale art. 45 din Ordonanța Guvernului nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007, aprobată prin Legea nr.232/2007, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1.(1) Se aprobă transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, ca urmare a promovării, după cum urmează:
- Consilier, clasa I, grad principal, treapta 1 în Consilier, clasa I, grad superior, treapta 3.
- Referent, clasa a III-a, grad principal, treapta 1 în Referent, clasa a III-a, grad superior, treapta 3.
(2) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.3/2005, se modifică în mod corespunzător, la pozițiile 20 și 29.
Art.2. De executarea prezentei răspund: Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Relații Publice și Biroul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma