Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 11 ianuarie 2011

pentru validarea Dispoziției nr.403/30 decembrie 2010 și modificarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni pe anul 2010

Hotarirea nr. 2
din 11 ianuarie 2011

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2011

Hotarirea nr. 3
din 11 ianuarie 2011

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Instalarea unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă la spațiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr. 2"

Hotarirea nr. 4
din 25 ianuarie 2011

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 5
din 25 ianuarie 2011

privind încheierea unui Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România

Hotarirea nr. 6
din 25 ianuarie 2011

privind aprobarea colaborării între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea implementării proiectului "Creșterea capacității autorităților administrației publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilități aflați în propria familie"

Hotarirea nr. 7
din 25 ianuarie 2011

privind modificarea anexei 2 la HCJM nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 8
din 25 ianuarie 2011

privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș și componența nominală a comisiilor constituite în acest scop

Hotarirea nr. 9
din 25 ianuarie 2011

privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș " și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

Hotarirea nr. 10
din 25 ianuarie 2011

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 11
din 10 februarie 2011

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Copii Gornești, în scopul reorganizării acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș

Hotarirea nr. 12
din 10 februarie 2011

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului, în domeniul public al județului Mureș

Hotarirea nr. 13
din 10 februarie 2011

privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr. 31

Hotarirea nr. 14
din 10 februarie 2011

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

Hotarirea nr. 15
din 10 februarie 2011

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2011

Hotarirea nr. 16
din 10 februarie 2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Hotarirea nr. 17
din 10 februarie 2011

privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap

Hotarirea nr. 18
din 10 februarie 2011

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2011"

Hotarirea nr. 19
din 10 februarie 2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.142/30.09.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat "Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu" din cadrul Bibliotecii Teleki

Hotarirea nr. 20
din 10 februarie 2011

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 21
din 24 martie 2011

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația "Baschet Club Mureș" în vederea organizării Finalei Cupei României 2011

Hotarirea nr. 22
din 24 martie 2011

privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie, a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

Hotarirea nr. 23
din 24 martie 2011

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 24
din 24 martie 2011

privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

Hotarirea nr. 25
din 24 martie 2011

privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor - situate în localitatea Chirileu, comuna Sânpaul, supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 26
din 24 martie 2011

pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", în anul 2011

Hotarirea nr. 27
din 24 martie 2011

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din structura Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2008 și pentru anul 2010

Hotarirea nr. 28
din 24 martie 2011

pentru modificarea HCJ nr.120/2010 privind stabilirea finanțării Centrelor de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică și ale Centrelor de Îngrijire și Asistență înființate în baza Hotărârilor Consiliului Județean nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 din anul 2010

Hotarirea nr. 29
din 24 martie 2011

privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 30
din 24 martie 2011

pentru aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei naționale de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen"

Hotarirea nr. 31
din 24 martie 2011

privind aprobarea parteneriatului cultural dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 32
din 24 martie 2011

privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 33
din 24 martie 2011

privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

Hotarirea nr. 34
din 24 martie 2011

privind modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 35
din 24 martie 2011

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul consultativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș

Hotarirea nr. 36
din 24 martie 2011

privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Hotarirea nr. 37
din 24 martie 2011

privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Hotarirea nr. 38
din 24 martie 2011

pentru aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

Hotarirea nr. 39
din 18 aprilie 2011

privind modificarea H.C.J. Mureș nr.24/2011 privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

Hotarirea nr. 40
din 18 aprilie 2011

privind modificarea H.C.J. Mureș nr.25/2011 privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor - situate în localitatea Chirileu, comuna Sînpaul, supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 41
din 18 aprilie 2011

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin -Lăpușna, km 1+700- 29+000, județul Mureș"

Hotarirea nr. 42
din 18 aprilie 2011

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 și DJ 136A km 0+000 - 3+800, județul Mureș"

Hotarirea nr. 43
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin-Lăpușna, județul Mureș"

Hotarirea nr. 44
din 28 aprilie 2011

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Hotarirea nr. 45
din 28 aprilie 2011

privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Târnăveni V cu hramul "Înălțarea Sfintei Cruci"

Hotarirea nr. 46
din 28 aprilie 2011

privind transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Sînpaul - Valea Izvoarelor - Chirileu, Gornești - Periș, Petelea realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, concesionate operatorului regional S.C Compania "Aquaserv" S.A, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunelor Sânpaul, Gornești și Petelea

Hotarirea nr. 47
din 28 aprilie 2011

privind transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Eremitu - Câmpu Cetății - Mătrici - Dămieni - Călugăreni, Chiheru de Jos - Chiheru de Sus, Hodoșa - Sâmbriaș -Isla - Ihod, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică al comunelor Eremitu, Chiheru de Jos și Hodoșa

Hotarirea nr. 48
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2010

Hotarirea nr. 49
din 28 aprilie 2011

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trimestrul I. 2011

Hotarirea nr. 50
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș, pe anul 2010

Hotarirea nr. 51
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 52
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A

Hotarirea nr. 53
din 28 aprilie 2011

pentru completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale Consiliului Județean pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Județean

Hotarirea nr. 54
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș, cu vehicule înmatriculate in România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementarilor existente în legislația actuală

Hotarirea nr. 55
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Local al Muncipiului Tîrgu Mureș și Fundația IREX România, pentru susținerea Programului "Biblionet - lumea în biblioteca mea"

Hotarirea nr. 56
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea semnării înțelegerii de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria

Hotarirea nr. 57
din 28 aprilie 2011

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2011

Hotarirea nr. 58
din 28 aprilie 2011

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 59
din 28 aprilie 2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.47 din 25.03.2010 pentru aprobarea proiectului de Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

Hotarirea nr. 60
din 28 aprilie 2011

privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri"

Hotarirea nr. 61
din 28 aprilie 2011

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Hotarirea nr. 62
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

Hotarirea nr. 63
din 28 aprilie 2011

privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 64
din 28 aprilie 2011

pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Hotarirea nr. 65
din 26 mai 2011

pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 66
din 26 mai 2011

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Hotarirea nr. 67
din 26 mai 2011

privind retragerea dreptului de administrare al Agenției Naționale Antidrog asupra unei părți din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Trebely, nr.7

Hotarirea nr. 68
din 26 mai 2011

privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 69
din 26 mai 2011

privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare cu apă - canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare - ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș

Hotarirea nr. 70
din 26 mai 2011

privind administrarea unui imobil al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, din punct de vedere al destinației/utilizării

Hotarirea nr. 71
din 26 mai 2011

privind trecerea unor bunuri mobile, din domeniul public, în domeniul privat al județului Mureș, în vederea casării acestora

Hotarirea nr. 72
din 26 mai 2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 73
din 26 mai 2011

privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 74
din 26 mai 2011

privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului "Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență" și a cheltuielilor legate de proiect

Hotarirea nr. 75
din 26 mai 2011

privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Hotarirea nr. 76
din 26 mai 2011

privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 77
din 26 mai 2011

privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Hotarirea nr. 78
din 26 mai 2011

privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011, pentru directorul R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 79
din 26 mai 2011

privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011, pentru directorul SC "Parc Industrial Mureș" SA

Hotarirea nr. 80
din 26 mai 2011

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/18.04.2011

Hotarirea nr. 81
din 22 iunie 2011

privind aprobarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 82
din 22 iunie 2011

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui sector de drum din DJ 153C Reghin - Lăpușna și a terenului aferent acestuia

Hotarirea nr. 83
din 22 iunie 2011

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor sectoare de drum din DJ 136 și DJ 136A Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - Limita jud. Harghita și a terenurilor aferente acestora

Hotarirea nr. 84
din 22 iunie 2011

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 85
din 22 iunie 2011

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului, în vederea organizării Festivalului Etnografic al Comunităților Văii Gurghiului, ediția a VI-a

Hotarirea nr. 86
din 22 iunie 2011

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Hotarirea nr. 87
din 22 iunie 2011

privind stabilirea costului mediu lunar/ beneficiar, pentru anul 2010, pentru serviciile oferite prin subunitățile Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 88
din 22 iunie 2011

privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 89
din 28 iulie 2011

privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Hotarirea nr. 90
din 28 iulie 2011

privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită, a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr.33

Hotarirea nr. 91
din 28 iulie 2011

privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Hotarirea nr. 92
din 28 iulie 2011

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor imobile ce aparțin domeniului public

Hotarirea nr. 93
din 28 iulie 2011

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui teren proprietate publică a județului Mureș

Hotarirea nr. 94
din 28 iulie 2011

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 95
din 28 iulie 2011

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011

Hotarirea nr. 96
din 28 iulie 2011

privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația EcoAssist, în vederea implementării în județul Mureș a "Mișcării de împădurire"

Hotarirea nr. 97
din 28 iulie 2011

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

Hotarirea nr. 98
din 28 iulie 2011

pentru aprobarea Convenției de colaborare privind publicarea hărții județului Mureș

Hotarirea nr. 99
din 28 iulie 2011

privind aprobarea organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu in cadrul Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 100
din 28 iulie 2011

pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Hotarirea nr. 101
din 28 iulie 2011

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Hotarirea nr. 102
din 28 iulie 2011

privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate

Hotarirea nr. 103
din 28 iulie 2011

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 104
din 28 iulie 2011

privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, com. Șincai, județul Mureș" și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

Hotarirea nr. 105
din 18 august 2011

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului "Palatul Administrativ", situat în municipiul Mureș, str.Primăriei, nr.2, județul Mureș, de la Instituția Prefectului - județul Mureș către Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 106
din 18 august 2011

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Local al orașului Sovata a drumului național DN 13D - km 0+000 - 8+000 și încadrarea acestuia în drum județean

Hotarirea nr. 107
din 18 august 2011

privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 108
din 18 august 2011

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011

Hotarirea nr. 109
din 18 august 2011

privind aprobarea acordurilor de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizatorii unor acțiuni cultural-sportive

Hotarirea nr. 110
din 18 august 2011

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.171/17.12.2009, privind desemnarea administratorilor speciali la S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

Hotarirea nr. 111
din 18 august 2011

privind modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", instituție publică de cultură ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 112
din 18 august 2011

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare Clădire Camera Agricolă Județeană Mureș" situată în municipiul Tg-Mureș str. Mărăști nr. 13

Hotarirea nr. 113
din 18 august 2011

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/28.04.2011 privind aprobarea Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

Hotarirea nr. 114
din 6 septembrie 2011

pentru modificarea anexei nr. 9/1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011

Hotarirea nr. 115
din 6 septembrie 2011

privind aprobarea contractării unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

Hotarirea nr. 116
din 6 septembrie 2011

privind atribuirea licenței pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Grindeni - Luduș

Hotarirea nr. 117
din 22 septembrie 2011

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația "Clubul Sportiv Universitar"- Tîrgu Mureș în vederea organizării Turneului internațional de volei feminin "Cupa Ardealul" 2011

Hotarirea nr. 118
din 22 septembrie 2011

privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Hotarirea nr. 119
din 22 septembrie 2011

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 și al R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 120
din 22 septembrie 2011

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură, în vederea organizării evenimentului cultural "Toamna Tîrnavelor"

Hotarirea nr. 121
din 22 septembrie 2011

privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 122
din 22 septembrie 2011

privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 123
din 22 septembrie 2011

privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Hotarirea nr. 124
din 22 septembrie 2011

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2012

Hotarirea nr. 125
din 27 octombrie 2011

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 126
din 27 octombrie 2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 166 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea, modernizarea drumul județean DJ135 Măgherani - Sărățeni "

Hotarirea nr. 127
din 27 octombrie 2011

privind reglementarea situației juridice a unor spații cu destinația de cabinete medicale individuale situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24, concesionate titularilor acestora

Hotarirea nr. 128
din 27 octombrie 2011

privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr.5, precum și asupra unei părți din imobilul situat în str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Hotarirea nr. 129
din 27 octombrie 2011

privind încuviințarea realizării lucrărilor "Branșament de apă - Stație de pompare apă potabilă" în vederea racordării Centrului Logistic LIDL - Iernut, str. Câmpului, nr.3, la conducta de aducțiune Iernut - Cucerdea ce aparține domeniului public al județului Mureș

Hotarirea nr. 130
din 27 octombrie 2011

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie 2011

Hotarirea nr. 131
din 27 octombrie 2011

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 și al R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 132
din 27 octombrie 2011

privind aprobarea unor tarife și taxe la instituțiile de cultură pentru anul 2012

Hotarirea nr. 133
din 27 octombrie 2011

privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei

Hotarirea nr. 134
din 27 octombrie 2011

pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului de restructurare a "Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncovenești" prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României

Hotarirea nr. 135
din 27 octombrie 2011

pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 136
din 27 octombrie 2011

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2012

Hotarirea nr. 137
din 27 octombrie 2011

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.151 din 29.10.2009 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

Hotarirea nr. 138
din 27 octombrie 2011

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș

Hotarirea nr. 139
din 27 octombrie 2011

privind înființarea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu

Hotarirea nr. 140
din 27 octombrie 2011

privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 13 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotarirea nr. 141
din 24 noiembrie 2011

privind încuviințarea realizării lucrărilor "Supraetajare clinică de obstetrică - ginecologie și recompartimentare etaj 8 și 9" în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Hotarirea nr. 142
din 24 noiembrie 2011

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 143
din 24 noiembrie 2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 74 din 26 mai 2011 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului "Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență" și a cheltuielilor legate de proiect

Hotarirea nr. 144
din 24 noiembrie 2011

privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita

Hotarirea nr. 145
din 24 noiembrie 2011

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 146
din 24 noiembrie 2011

privind aprobarea proiectului "Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat"

Hotarirea nr. 147
din 24 noiembrie 2011

privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotarirea nr. 148
din 24 noiembrie 2011

privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate

Hotarirea nr. 149
din 24 noiembrie 2011

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2012

Hotarirea nr. 150
din 24 noiembrie 2011

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, instituție publică de asistență socială ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 151
din 24 noiembrie 2011

pentru modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 152
din 20 decembrie 2011

privind aprobarea finanțării de la bugetul județean a lucrărilor de "Conservare-restaurare a picturii murale de la Biserica Unitariană Sânvăsii, comuna Gălești"

Hotarirea nr. 153
din 20 decembrie 2011

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea nr. 154
din 20 decembrie 2011

privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8

Hotarirea nr. 155
din 20 decembrie 2011

privind încuviințarea realizării lucrărilor "Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie" situat în municipiul Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.11

Hotarirea nr. 156
din 20 decembrie 2011

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a R.A. Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureș pe anul 2011

Hotarirea nr. 157
din 20 decembrie 2011

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trimestrul IV 2011

Hotarirea nr. 158
din 20 decembrie 2011

privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 159
din 20 decembrie 2011

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Hotarirea nr. 160
din 20 decembrie 2011

privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială "Speranța"

Hotarirea nr. 161
din 20 decembrie 2011

privind modificarea arondării actuale a patru localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

Hotarirea nr. 162
din 20 decembrie 2011

privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 163
din 20 decembrie 2011

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 164
din 20 decembrie 2011

privind desemnarea reprezentanților Județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

Hotarirea nr. 165
din 20 decembrie 2011

privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotarirea nr. 166
din 20 decembrie 2011

privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat