R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.78
din 26 mai 2011
privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011, pentru directorul R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere Expunerea de motive nr.8328/23.V.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) și 3 din O.U.G. nr.79/2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. d) și ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2011, pentru directorul R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Consiliul de Administrație al R.A." Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" va încheia cu directorul general al regiei un act adițional la contractul de mandat, reglementat de OUG nr.79/2008, având la bază obiectivele și criteriile de performanță aprobate în condițiile alin.(1), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.
(3) Actul adițional se depune la Consiliul Județean Mureș în termen de 5 zile de la încheiere.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean, Consiliului de Administrație și directorului R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma