R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 72
din 26 mai 2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8312/20.05.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr.15 de aprobare a bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.51/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu Mureș pe anul 2011,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2011, se modifică după cum urmează:
1. Anexele nr. 1/a, 2/17, 2/94, 2/95 și 7/a la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/b, 2/17/a, 2/94/a, 2/95/a și 7/b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tg.Mureș și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 8312/20.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit anexei nr.2 la HCJ nr.51/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tg.Mureș pe anul 2011, a fost aprobată lista suplimentară a obiectivelor de investiții, majorându-se astfel cu suma de 967.000 lei. Propunem alocarea sumei de 582.000 lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean, iar diferența de 385.000 lei fiind asigurată din tariful de securitate. De asemenea, prin adresa nr.2297/13.05.2011, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tg.Mureș solicită suplimentarea fondurilor alocate pentru investiții cu suma de 278.000 lei pentru "Refuncționalizare fluxuri cu extindere aerogară Non-Schengen" și prin adresa 2339/17.05.2011 alocarea sumei de 30.000 lei pentru efectuarea Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, extindere terminal Non-Schengen. În baza acestor solicitări s-a inițiat un proiect de hotărâre de suplimentare a bugetului R.A.Aeroportul Transilvania Tg.Mureș. Propunem alocarea acestor sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Mureș.
Aceste modificări se regăsesc în anexele 1/b, 2/17/a, 2/94/a și 7/b.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád