R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 28
din 24 martie 2011
pentru modificarea HCJ nr.120/2010 privind stabilirea finanțării Centrelor de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică și ale Centrelor de Îngrijire și Asistență înființate în baza Hotărârilor Consiliului Județean nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 din anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.4398/22.III. 2011, a Direcției Economice, la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.120/2010 privind stabilirea finanțării Centrelor de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică și ale Centrelor de Îngrijire și Asistență înființate în baza Hotărârilor Consiliului Județean nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 din anul 2010, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit art.94 alin. (1) și (3) și art.95 alin. (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de dispozițiile art.67, alin (1), lit b din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin(1), lit. d și ale art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.120/2010 privind stabilirea finanțării Centrelor de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică și ale Centrelor de Îngrijire și Asistență înființate în baza Hotărârilor Consiliului Județean nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 din anul 2010, se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.1. (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, respectiv centrele de îngrijire și asistență, înființate în baza Hotărârilor Consiliului Județean nr.67,68,69,70,71,72,73 și 74 din anul 2010 se asigură prin alocații bugetare din bugetul județean prin D.G.A.S.P.C Mureș.
(2) Contribuțiile persoanelor asistate încasate de centre constituie venit al bugetului județean și vor fi virate acestuia în prima zi de la încasare."
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: CRRN Brâncovenești, CRRN Călugăreni, CRRN Reghin, CIA Căpușu de Câmpie, CIA Glodeni, CIA Lunca Mureșului, CIA Reghin, CIA Sighișoara și DGASPC Mureș, care răspund de ducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.4398/22.III.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea HCJ nr.120/2010 privind stabilirea finanțării Centrelor de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică și ale Centrelor de Îngrijire și Asistență înființate în baza Hotărârilor Consiliului Județean nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 din anul 2010

Potrivit art.94, alin (1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, protecția persoanelor cu handicap se finanțează din următoarele surse:
a) bugetul local al comunelor, orașelor și municipiilor;
b) bugetele locale ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București;
c) bugetul de stat;
d) contribuții lunare de întreținere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii sociale în centre;
e) donații, sponsorizări și alte surse, în condițiile legii.
Prin HCJ nr.120/2010 s-a stabilit finanțarea CRRN Brâncovenești, CRRN Călugăreni, CRRN Reghin, CIA Căpușu de Câmpie, CIA Glodeni, CIA Lunca Mureșului, CIA Reghin, CIA Sighișoara din venituri proprii și transferuri acordate de la bugetul local.
Ținând seama de art.95 alin (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, sumele încasate la nivelul centrelor de îngrijire și asistență nu pot fi considerate venituri proprii, ele constituind venituri ale bugetului unității administrativ-teritoriale în subordinea căreia funcționează centrul respectiv.
Față de cele de mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
ec. Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád