R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 8
din 25 ianuarie 2011
privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș și componența nominală a comisiilor constituite în acest scop

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.972/21.01.2011 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Având în vedere prevederilor art.38, alin. (1) și (3) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 269/ 2009 și a HG 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se constituie comisiile pentru evaluarea performanțelor manageriale ale directorilor instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș, comisia de contestații, respectiv secretariat, după cum urmează:

1. Comisiile de evaluare

a) Biblioteca Județeană:
     Friss Csaba - consilier Direcția Economică/ CJM;
     Boldea Iulian - prof.univ. Universitatea "Petru Maior";
     Radu Olăreanu - prof. univ. Universitatea de Arte Tîrgu Mureș.
     Suba Katona Klára - consilier juridic Direcția de Muncă și Protecție Socială;
     Solyom Annamaria - bibliotecar Universitatea "Sapientia".

b) Redacțiile revistelor "Vatra" și "Látó":
     Győrfi Mária - consilier Direcția Economică/CJM;
     Nagy Miklos Kund - redactor la Ziarul "Nepujsag";
     Iacob Letiția - profesor Școala Generală Nr. 20;
     Lazok Janos - conf.univ. Universitatea de Artă Teatrală;
     Alexandru Cistelecan - prof.univ. Universitatea "Petru Maior".

c) Muzeul Județean Mureș:
     Mărginean Alin - șef Birou Financiar Contabil/ CJM;
     Sigmirean Cornel - prof. universitar/ cancelar Universitatea "Petru Maior";
     Novak Csaba Zoltan - cercetător Institut de Cercetări Socio-Umane "Ghe.Șincai" al Academiei Române;
     Keresztes Géza - arhitect, membru al Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice;
     Marian Liviu - rector Universitatea "Petru Maior";

d) Centrul Județean pentru Cultura Tradițională și Educație Artistică:
     Kadar Katalin - consilier, Direcția Economică CJM;
     Murvay Olga - prof.univ.Universitatea "Sapienția";
     Cristian Ioan - regizor Teatru Național Mureș;
     Pop Angela - șef Secție Etnografie și Artă Populară - Muzeul Județean Mureș.
     Barabási Attila - director Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul".

e) Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul"
     Silvia Moldovan - referent de specialitate, Direcția Economică/CJM;
     Szabo Szuszana - prof. univ.Universitatea "Petru Maior"
     Maier Octavian Nicușor - inspector Inspecția Socială Mureș;
     Sălcudean Nicoleta - cercetător Institut de Cercetări Socio-Umane "Ghe.Șincai" al Academiei Române
     Bodolai Győngyi - redactor etnografic Ziarul "Nepujsag".

f) Teatrul pentru copii și tineret "Ariel"
     Vaida Gabriela - consilier Direcția Economică/ CJM;
     Gásparik Attila - rector Universitatea de Artă Teatrală;
     Cealera Ioana Silvia - consilier Consiliul Național de Formare Prof. a Adulților
     Stănescu Aurora - inspector școlar Inspectoratul Școlar Mureș (lb.rom. și biblioteci);
     Gászpor Réka - prof.univ. Universitatea "Sapientia";

g) Filarmonica de Stat
     Tcaciuc Ioana - șef serviciu Buget CJM;
     Csiki Boldizsar - compozitor;
     Albert-Lőrincz Márton - prof. univ. Universitatea "Sapientia";
     Mihăiescu Carmen - lector Facultatea de Muzică;
     Grosu Corneliu - cadru didactic asociat, Universitatea "Petru Maior"

2. Comisia de contestații
     Iosib Viorel - director executiv Direcția Juridică și Administrație Publică/ CJM;
     Tanțoș Florentina - consilier Direcția Economică/ CJM;
     Lefter Erika - consilier juridic Direcția Juridică și Administrație Publică/CJM.

3. Secretariat
     Iordache Mihaela - consilier Compartiment Patrimoniu și servicii publice;
     Radu Doina Teodora - consilier Serviciu Resurse Umane și Consilieri Președinte;
     Mureșan Rodica - consilier Serviciu Resurse Umane și Consilieri Președinte;
     Popa Elena - consilier Serviciu Resurse Umane și Consilieri Președinte.

Art.3. În aplicarea prevederilor art. 42(4) din OUG 189/2008 rezultatul evaluării se va supune aprobării Consiliului Județean Mureș.
Art.4. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: Direcția Economică, membrii comisiilor și secretariatul acestora.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane și membrilor comisiilor.
Art.6. Prevederile HCJM nr.8 din 28 ianuarie 2010, cu data prezentei, se abrogă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 972/21.01.2011

EXPUNEREA DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind procedura de evaluare și reorganizarea Comisiilor de evaluare a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

Conform OUG 189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009, obligativitatea evaluării proiectelor de management prezentate revine autorităților publice în subordinea cărora funcționează instituțiile publice de cultură, care propun comisii de evaluare, contestații și secretariat la nivelul Consiliului Județean Mureș, conform prevederilor art.38, alin. (1) și (3) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 269/ 2009.
Aceste comisii constituite pentru evaluările din anul 2010, alcătuite din specialiști ai aparatului propriu și externi, vor fi reorganizate și vor evalua performanțele manageriale ale conducătorilor instituțiilor publice de cultură menționate în Proiectele de management din Anexele fiecărui Contract de management, care trebuie să atingă cel puțin următoarele:
     "- satisfacere a nevoilor culturale ale comunităților și modalitățile de diversificare a ofertei culturale a instituției publice de cultură;
     - promovarea concurenței în domeniul ofertei culturale;
     - promovarea excelenței, a experimentului și a inovației;
     - dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din subordine;
     - aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultură".
Evaluarea managerilor de instituții se realizează pe etape, în baza unui Regulament de organizare și desfășurare a evaluării managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș elaborat de autoritate, conform HG 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură - procedură care permite autorității verificarea modului în care au fost realizate obligațiile asumate de fiecare manager prin Contractul de management încheiat, în raport cu resursele financiare alocate, cu posibilitatea analizării proiectelor realizate și a programului asumat.
Se impune o reorganizare a comisiilor de evaluare stabilite prin HCJ nr.8 din 20 ianuarie 2010, întrucât, așezămintele culturale care derulau activități complementare se comasează. Astfel, se înființează Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș, prin comasarea Școlii de Arte Tîrgu Mureș cu Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș, potrivit prevederilor art. III din OUG nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale Consiliului Județean Mureș (autoritatea are obligația de a se încadra în numărul maxim de posturi determinat).
Ținând cont de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș și componența comisiilor alcătuite în condițiile legii.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VAZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád