R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 103
din 28 iulie 2011
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12.321 din 22.07.2011 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură",
În temeiul art. nr. 91, alin. 5, pct. 12 și al art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 1 Se aprobă proiectul cu titlul "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni", în valoare de 56.580.160,61 lei"
2. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.2 Se aprobă cofinanțarea Consiliului Județean Mureș pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărățeni" cu suma de 897.001,44 lei reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului."
3. Art. 2^1 se modifica si va avea următorul conținut:
"Art. 2^1 Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului."
4. După Articolul 2^1 se introduce un nou articol 2^2 cu următorul conținut:
"Art. 2^2 Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Mureș a sumelor necesare pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Consiliul Județean Mureș până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management."
5. Art.3 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Direcția Tehnică."
Art. II. Serviciul Administrație Publică și Cancelarie va redacta Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.167/2008 cuprinzând toate modificările și completările ulterioare, incluzând și pe cele aduse prin prezenta hotărâre dând textelor o nouă numerotare, și o va comunica în forma actualizată celor interesați.
Art. III. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Serviciul Administrație Publică și Cancelarie.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma