R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 29
din 24 martie 2011
privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.3987/15.03.2011 a Direcției Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, solicitarea Comunei Sânger privind aderarea acesteia la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul prevederilor art. 11 și art. 91, alin. (1), lit. "b" și ale art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă aderarea comunei Sînger la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
Art.2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1 și a semna Actul adițional la Statutul Asociației.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ și Consiliului Local al Comunei Sînger.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.3987/15.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Prin adresa nr. 399/22.02.2011, Comuna Sînger solicită aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

Solicitarea de mai sus se bazează pe necesitatea gestionării sistemelor proprii de alimentare cu apă prin operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A., urmare finalizării rețelei de alimentare cu apă în comună prin Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural.

Asociația constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare aflate în patrimoniul public al unităților administrativ teritoriale numără în prezent 57 de membrii.
Conform art.13 din Statutul Asociației "Asociația poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului."

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sînger la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

APROB
PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

Director,
Valer BĂȚAGA