R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 163
din 20 decembrie 2011
privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.21114 din 13.XII.2011, la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Tîrgu Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Văzând adresa Palatului Copiilor Tîrgu Mureș nr.1141/22.11.2011, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al acestei instituții,
În conformitate cu prevederile art.14, alin.(3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5567/7.10.2011,
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Doamna Hulpuș Monica Delia, consilier juridic la Direcția Juridică și Administrație Publică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, se nominalizează ca reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Tîrgu Mureș.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Palatului Copiilor Tîrgu Mureș, Serviciului Resurse Umane și funcționarului public desemnat la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Nr.21114 din 13.XII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Tîrgu Mureș

Palatele și cluburile copiilor sunt unități de învățământ de stat specializate în activități extrașcolare, în cadrul cărora se desfășoară acțiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.
Conducerea palatelor și cluburilor copiilor, ca unități de învățământ specializate în educație nonformală, este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, consiliul de administrație fiind organ de conducere. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul de administrație și directorii colaborează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți/asociațiile de părinți și cu autoritățile administrației locale.
Conform prevederilor art.14, alin.(3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5567/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară:
"Consiliul de administrație al palatului copiilor este format din 9 membri, după cum urmează: 4 cadre didactice, inclusiv directorul și directorul adjunct, 1 reprezentant al inspectoratului școlar județean - responsabil cu coordonarea activității educative extrașcolare, 1 reprezentant al comunității locale, 1 reprezentant al consiliului județean/local și 2 reprezentanți ai părinților."
Pentru aplicarea prevederilor legale mai sus amintite, sub nr.1141/22.11.2011, Palatul Copiilor Tîrgu Mureș solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de administrație al acestei instituții.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectului de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Târgu Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke