R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 58
din 28 aprilie 2011
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.4805 din 13.04.2011 a Direcției Juridice și Administrație Publică, adresa nr. 3256 din 29.03.2011 a Agenției Județene pentru Prestații Sociale Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 și ale art.5 alin.(2) lit. d din H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, în sensul că domnul Răduț Viorel Cristian, director executiv al Agenției Județene pentru Prestații Sociale Mureș, se înlocuiește cu doamna Ciuca Marinela, auditor superior în cadrul Agenției Județene pentru Prestații Sociale Mureș.
Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.128/2008 se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Serviciul Administrație Publică și Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și persoanelor nominalizate la art.1.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.4805/13.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58 din 16 decembrie 2004 s-a aprobat componența Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, actualizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului județean, după caz.
Prin adresa nr. 3256 din 29.03.2011, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Mureș ne face cunoscut că, persoana desemnată să facă parte din Comisia pentru Protecția Copilului Mureș în locul domnului Răduț Viorel Cristian, este doamna Ciuca Marinela, auditor superior în cadrul Agenției Județene pentru Prestații Sociale Mureș.
Față de cele prezentate propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Aurelian Paul Cosma