R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 91
din 28 iulie 2011
privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8324/20.05.2011 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Secretariatului General al Guvernului prin adresa nr.20/6179/D.N.A/2011
Ținând cont de prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și HCJ nr.20/2007 pentru stabilirea unor măsuri în vederea edificării în județul Mureș a unui Spital Regional de Urgență,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea unui teren în suprafață de 81.357 mp, din imobilul situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, înscris în C.F nr.95.396/N Târgu Mureș, din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență.
Art.2. Terenul menționat la art.1 este identificat în planul de situație din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. (1)Terenul transmis în conformitate cu dispozițiile art. 1 nu poate fi utilizat decât de Statul Român și exclusiv pentru scopul în realizarea căruia se face transmiterea.
(2) Neînceperea lucrărilor pentru realizarea spitalului regional de urgență de către Guvernul României în termen de 18 luni de la data comunicării prezentei hotărâri, precum și încălcarea dispozițiilor alin. (1), atrage de drept repunerea părților în situația anterioară actului de transmitere, fără îndeplinirea vreunei formalități.
(3) Condițiile stipulate la alin. (1) și (2) din prezentul art. se consideră a fi îndeplinite și în situația în care modalitatea juridică aleasă în vederea construirii spitalului regional de urgență la Târgu Mureș este cea a parteneriatului public - privat.
Art.4. Instituția Arhitectului-Șef răspunde de dezmembrarea în CF a terenului pe baza documentației aprobate prin HCJ 146/2007 și a planului de situație prevăzut la art. 2.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Arhitectului-Șef al județului Mureș și Secretariatului General al Guvernului, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 8324/20.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Imobilul - construcții și teren aferent în suprafață de 193.499 mp, situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, înscris în C.F nr.95396/N Târgu Mureș, face parte din domeniul public al județului Mureș, în baza HGR nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județului și în administrarea consiliului județean.
Din totalul suprafeței de teren, în fapt, potrivit planului anexă o suprafață de 81.357 mp este liberă, asupra acesteia neexistând construcții. Această suprafață de teren care include 3 căi de acces precum și utilitățile necesare funcționării unei unități sanitare publice, este corespunzătoare pentru construirea unui Spital Regional de Urgență.
Având în vedere reformele în domeniul sănătății, precum și proiectele de dezvoltare a infrastructurii specifice aflate în portofoliul Ministerului Sănătății, care prevăd construirea la nivel național a unor spitale regionale de urgență, prin HCJ 20/2007, s-a aprobat parteneriatul între Consiliului Județean Mureș și Ministerul Sănătății Publice în vederea construirii unui spital regional de urgență în județul Mureș, sens în care a fost transmis în administrarea Ministerul Sănătății Publice terenul în suprafață de 81.357 mp, înscris în C.F nr.95396/N Târgu Mureș.
Opinia autorității județene Mureș nu s-a schimbat interesele județului fiind aceleași adică de a avea pe teritoriul municipiului reședință de județ o unitate sanitară modernă care să asigure servicii publice de înaltă calitate.
Pe de altă parte este recunoscută la nivel național, și nu numai, calitatea școlii mureșene de medicină, capabilă să asigure personal de specialitate de înaltă ținută profesională, ca argument pentru realizarea unui spital regional de urgență la Târgu Mureș. În același timp, existența la nivel județean a unei infrastructuri specifice pentru realizarea serviciilor publice de calitate în domeniul sănătății, poate constitui un avantaj pentru atragerea acestui proiect investițional în județul nostru. Nu în ultimul rând, considerăm că trebuie avut în vedere și faptul că acest proiect presupune o investiție de zeci de milioane de euro, asigurând locuri de muncă și servicii publice de calitate pentru locuitorii județului.
Prin adresa nr.20/6179/D.N.A/2011, Secretariatul General al Guvernului ne solicită trecerea din domeniul public al județului Mureș, în domeniul public al statului, a terenului în suprafață de 81.357mp pentru construirea unui spital regional de urgență la Târgu Mureș prin parteneriat public - privat.
Ținând cont de prevederile art.9 alin.(2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia "trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al statului se face la cererea Guvernului prin hotărâre a Consiliului Județean" propunem trecerea acestui teren în domeniul public al statului în scopul construirii la Târgu Mureș a unui spital regional de urgență.
Totodată, pentru a putea fi transmis propunem dezmembrarea terenului în suprafață de 81.357 mp, conform documentației aprobate prin HCJ nr.146/2007 și a planului de situație anexă la hotărâre.
Față de cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpad

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif