R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 145
din 24 noiembrie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.19.443/18.XI.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Mureș nr.1021/31.10.2011,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, la venituri în sumă de 382.132.500 lei și la cheltuieli în sumă de 460.497.500 lei, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare.
....................................................................................................................................
(5) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al instituțiilor și al acțiunilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se prezintă în anexele nr.2, de la 2/1 până la 2/119.
2. Anexele nr. 1/g, 2/1/e, 2/8, 2/9/a, 2/19/b, 2/29/c, 2/30/c, 2/37/b, 2/40/a, 2/78, 2/103, 2/111, 3/d, 3/7/c, 4/1/c, 4/2/c, 7/f, 8/d, 9/c, 9/1/c și 10/d la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/h, 2/1/f, 2/8/a, 2/9/b, 2/19/c, 2/29/d, 2/30/d, 2/37/c, 2/40/b, 2/78/a, 2/103/a, 2/111/a, 3/e, 3/7/d, 4/1/d, 4/2/d, 7/g, 8/e, 9/d, 9/1/d și 10/e.
3. După anexa nr.2/117 se introduc două noi anexe, nr. 2/118 și 2/119.
Art.II. Anexele 1/h, 2/1/f, 2/8/a, 2/9/b, 2/19/c, 2/29/d, 2/30/d, 2/37/c, 2/40/b, 2/78/a, 2/103/a, 2/111/a, 2/118, 2/119, 3/e, 3/7/d, 4/1/d, 4/2/d, 7/g, 8/e, 9/d, 9/1/d și 10/e fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 19.443/18.11.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.1842/2011 D.G.F.P. Mureș comunică "Situația privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2011" întocmită în baza Ordinului comun 206/2557/2011 al ministrului Administrației și Internelor și al ministrului Finanțelor Publice, potrivit căruia nivelul cheltuielilor de personal aferente Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate și finanțate pe anul 2011, se reduce cu suma de 1.957.000 lei și se stabilește la plafonul de 120.045.000 lei. Pentru respectarea prevederilor acestui ordin, se propune diminuarea nivelului cheltuielilor de personal cu suma de 1.957.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la titlul II Bunuri și servicii în bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș.
Urmare a încheierii unor acte adiționale la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești încheiate cu CASS, se suplimentează cu suma de 4.929.332 lei și 612.329 lei la Venituri, bugetele Spitalului Clinic Județean Mureș, respectiv Spitalul Municipal Târnăveni, totodată se redistribuie în cadrul acestor bugete unele sume din fondul de dezvoltare. Aceste modificări se regăsesc în anexele 3/e, 4/1/d, 4/2/d și 10/e.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin adresa nr.80746/31.10.2011 comunică suplimentarea alocațiilor bugetare pe anul 2011 cu suma de 500.000 lei, pentru finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă la sate, finanțat în baza H.G. nr.577/1997 republicată, repartizate localităților Brâncovenești, Ațintiș, Suplac și Zagăr. Se propune majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș, secțiunea de dezvoltare cu această sumă, pe partea de venituri la poziția "Subvenții" de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, iar pe partea de cheltuieli la "Transferuri pentru unitățile administrativ-teritoriale".
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/h și 2/78/a.
Direcția Tehnică solicită realocarea unor sume în cadrul bugetului aprobat, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente de strictă necesitate la drumuri, reparații la parcarea de lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, clădirile Apollo, Centrul Militar, Ansamblul Artistic Mureșul și Centrala termică Camera Agricolă precum și achiziția a 50 buc.pături la Serviciul Salvamont pentru situații de urgență. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/h, 2/19/c, 2/111/a, 2/118, 7/g, 8/e, 9/d și 9/1/d.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád