R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 148
din 24 noiembrie 2011
privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.16.762/12.X.2011, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 125/2008 privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 179/2009 privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 141/2010 privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;
- Ordonanței Guvernului nr.27/2010, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere;
Cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională,
În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2008, cu modificările și completările ulterioare, își menține valabilitatea până la data de 30 aprilie 2013.
Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Autorității Județene de Transport din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Autorității Rutiere Române - A.R.R - Agenția Mureș.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 16762/12.X.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate

În baza Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, numit în continuare Programul județean de transport.
Prin hotărârile nr.125/25.09.2008, nr.179/17.12.2009 și nr.141/30.09.2010, Consiliul Județean a aprobat modificările propuse pentru actualizarea Programului județean de transport, care cuprinde în prezent un număr de 163 de trasee independente.
De la ultima actualizare, pe parcursul derulării activității de transport rutier public județean, operatorii de transport au constatat modificări ale fluxurilor de călători pe traseele executate astfel încât Programul județean de transport nu mai corespunde nevoilor actuale de deplasare ale publicului călător.
Drept urmare, în vederea actualizării anuale a Programului județean de transport, operatorii de transport și unele primării au depus solicitări și propuneri privind modificarea orelor de plecare / sosire în / din curse, suplimentarea / reducerea numărului de curse pe anumite trasee, respectiv introducerea / eliminarea unor stații.
În total, au fost înregistrate solicitări de modificare a graficelor de circulație aferente unui număr de 22 de trasee județene de transport.
Toate solicitările înregistrate până la 24.08.2010 au fost publicate pe site-ul C.J.Mureș și au fost analizate în ședința de lucru din data de 25.08.2010. La ședința de analiză au participat: serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Județean, reprezentanți ai operatorilor de transport, precum și un reprezentant din partea Autorității Rutiere Române, ARR- Agenția Mureș. De asemenea, pentru armonizarea graficelor de circulație ale unor trasee care se suprapun pe segmente mari de drum și care sunt executate simultan de mai mulți operatori de transport, au fost stabilite întâlniri de lucru și în data de 16.09.2011; întrevederi la care au participat reprezentanții: SC Euro Line Transport SRL, SC Karicon SRL, SC Transbernad SRL (traseele: Tîrgu Mureș - Cîmpul Cetății, Miercurea Nirajului - Dămieni, și Eremitu - Sovata), SC Duda Trans SRL, SC Automotive SRL și domnul primar Dávid Gyula Árpád din partea Primăriei Mădăraș (traseele:Tîrgu.Mureș - Valea Izvoarelor și Tîrgu.Mureș - Mădăraș).
Din analiza solicitărilor înregistrate precum și a propunerilor, sesizărilor și observațiilor venite din partea tuturor celor interesați, rezultă că principalele elemente care stau la baza actualizării Programului județean de transport vizează următoarele aspecte:
- modificări ale orelor de plecare și/sau sosire pentru anumite curse cuprinse în graficul de circulație a 9 de trasee;
- reducerea numărului de curse efectuate la executarea unui număr de 10 trasee;
- suplimentarea numărului de curse pentru 4 trasee;
- introducerea de noi stații (Tirimia) pentru 2 trasee (nr.001 și nr.004), (Valea Largă) pentru traseul nr.158, respectiv (Hodoșa și Sâmbriaș) pentru traseul nr.032;
- eliminarea unei stații (Sîntana de Mureș - înlocuită cu stația Sîntana de Mureș ramificație) din graficul de circulație al traseului nr.073;
- anularea unui număr de 2 trasee (traseul nr.021 Sighișoara-Bălăușeri-Sovata Băi și traseul nr.117 Sighișoara-Târnăveni), care nu au fost licitate în cadrul ședințelor de atribuire electronică.

Analizele s-au făcut având în vedere legislația în vigoare privind transportul rutier public de persoane, potrivit prevederilor art.17, alin.(1), lit.c) și art.18, alin.(1), lit.d) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, respectiv ale art.4, lit.e) și art.17 din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, iar concluziile rezultate au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport.
Precizăm că potrivit dispozițiilor art.81, lit.b), din OUG nr.109/2005, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea județeană de transport, din cadrul C.J.Mureș, a solicitat Autorității Rutiere Române - A.R.R. Agenția Mureș avizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate în conformitate cu modificările propuse la actualizarea anuală. Avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R. Agenția Mureș va fi anexat prezentei.
De asemenea, menționăm că la art. II, alin.(1), din Ordonanța Guvernului nr.27/2010, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, se precizează că: "Actualele programe de transport prin servicii regulate în trafic județean și interjudețean își mențin valabilitatea până la data de 30 aprilie 2013".
În conformitate cu dispozițiile Legii nr.52 / 2003 privind transparența decizională, proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate a fost publicat la adresa www.cjmures.ro începând cu data de 27.09.2011.
Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2013, conform anexei.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád