R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 17
din 10 februarie 2011
privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale transmisă cu adresa nr. 11475/2010, Expunerea de motive nr.1283/03.02.2011 a Direcției Juridice și Administrație Publică la proiectul de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.18 lit. "j" din Contractul - cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin H.G. nr.1389/2010,
Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (6) lit. "a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap, conform anexei la prezenta hotărâre, cu următorul amendament:
La art. 3 Obligațiile părților, la pct.3.1. să se completeze cu următorul text: "Asigură din bugetul propriu contravaloarea serviciilor prestate de către Spitalul Clinic Județean Mureș, la cererea specialiștilor desemnați de Comisia Superioară."
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, Președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 1283 din 03.02.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 20030/2010, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale solicită încheierea unui Protocol în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap, rolul părților semnatare ale protocolului fiind acela de a facilita accesul specialiștilor din domeniul medicinii, al psihologiei și al asistenței sociale, desemnați de către Comisia Superioară, precum și al persoanelor cu handicap supuse reevaluării, în unități sanitare specializate care să poată oferi o diagnoză corectă a situației.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș apreciază că cele cuprinse în protocol vor conduce la realizarea efectivă a activității de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap, iar Spitalul Clinic Județean Mureș ne comunică faptul că poate colabora la procedura de reevaluarea a persoanelor adulte cu handicap, cu precizarea că spitalul va beneficia de plata contravalorii serviciilor prestate.
Față de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere și faptul că potrivit prevederilor art. art.91 alin.(6) lit. "a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliile județene hotărăsc asupra cooperării sau asocierii județului în cauză cu persoane juridice române, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

SECRETAR
Aurelian Paul Cosma