R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 155
din 20 decembrie 2011
privind încuviințarea realizării lucrărilor "Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie" situat în municipiul Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.11.

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 20.789/14.XII.2011 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adresa Muzeului Județean Mureș cu nr.20789/2011 precum și proiectul tehnic de realizare a lucrărilor,
În temeiul dispozițiilor articolului 91, alin.(1) lit. c și art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se încuviințează executarea lucrărilor "Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie" situat în municipiul Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.11, cu respectarea proiectului tehnic, înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub nr.20957/2011.
Art.2.(1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor menționate la art.1, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Muzeului Județean Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.20.789/14.XII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind încuviințarea realizării lucrărilor "Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie" situat în municipiul Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.11.

Imobilul, situat în municipiul Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.11, evidențiat în cartea funciară nr.130061/Municipiul Tîrgu Mureș, face parte din domeniul public al județului Mureș în baza Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
Prin Hotărârea nr.34/2003, Consiliul Județean Mureș a transmis dreptul de administrarea asupra imobilului mai sus menționat, în care își desfășoară activitatea secția de etnografie și artă populară, Muzeului Județean Mureș.
În calitate de proprietar al imobilului în cauză, prin adresa nr.20789/2011 Muzeul Județean Mureș, ne solicită acordul, în vederea obținerii autorizației de construcție pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului - Muzeul de Etnografie, conform proiectului tehnic depus în copie la Consiliul Județean Mureș sub nr. 20957/2011.
Menționăm că lucrările ce urmează a se executa sunt finanțate de Consiliul Județean Mureș.
Intervențiile propuse includ lucrări de consolidare, restaurare, recondiționare, conservare, refuncționalizare, acoperirea curții interioare și amenajarea spațiilor în care funcționează muzeul. Se va realiza o grupare a funcțiunilor specifice muzeale cu cele arhitecturale ale clădirii.
La subsol: depozite triaj obiecte muzeale, depozit de obiecte de patrimoniu de valoare excepțională.
La parter: săli expoziții temporare, spații expunere și vânzare, magazin muzeu amenajat lângă intrare, cu posibilități de funcționare independentă de programul muzeului, etno - cafenea cu deschidere spre zona Pieții Teatrului.
La mezanin: restaurarea spațiilor construcției din sec. XVII, realizarea unor spații pentru expoziții temporare, sală de conferințe de maxim 35 locuri, atelier de pedagogie muzeală (workshop).
La etaj: 6 săli de expoziție cu caracter permanent, sală multifuncțională pentru expoziții tematice temporare de anvergură, evenimente muzeale, sesiuni de comunicări științifice, integrarea spațiului galeriei, propus a se acoperii transparent, în circuitul expozițional.
La mansardă: realizarea unui acces/cale de evacuare pentru spațiile podului ce se amenajează, birouri, cabinete muzeografi, cabinet interactiv de documentare, spații depozitare port popular, textile, arhivă audio, topo, video, camera de oaspeți.
Prin realizarea lucrărilor se propune:
- diminuarea umidității din cărămidă la subsol și refacerea zidăriei în zonele cu slăbiri de secțiuni în urma pierderii calității fizico-mecanice a cărămizilor;
- consolidarea pereților, tratarea fisurilor și a crăpăturilor prin injectare;
- consolidări locale a structurii șarpantei prin înlocuirea elementelor deteriorate sau completarea lor unde lipsesc cu elemente de esență de formă și dimensiuni identice cu cele existente, în aceeași configurație. Totodată se consolidează și structura planșeului din lemn peste etaj în vederea mansardării. Toate elementele din lemn se vor curăța și se vor trata antiseptic, antifungic, ignifug și hidrofug;
- amenajarea podului și realizarea scării de acces din metal de la etaj la mansardă;
- realizarea unui zid și scară, respectiv fundații pentru acestea, de la parter la mezanin;
- acoperirea curții interioare, lucrări de reparații și finisaje interioare și exterioare.
Toate aceste lucrări se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic.
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif