R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 164
din 20 decembrie 2011
privind desemnarea reprezentanților Județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 21049/13.12.2011 a Serviciului Dezvoltare Regională, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.12, alin.(3) din Actul Constitutiv și ale art. 18, alin.(3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se desemnează ca reprezentanți ai Județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" următoarele persoane din cadrul Consiliului Județean Mureș:
a) domnul Szabó Árpád - vicepreședinte,
b) domnul Valer Bățaga - director al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte,
c) domnișoara Adriana Buruș - consilier la Serviciul Dezvoltare Regională.
Art.2. Mandatul persoanelor nominalizate la art. 1 intră în vigoare la data de 23 ianuarie 2011.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor desemnate la art.1 și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 21049/ 13.12.2011

Expunere de motive
privind desemnarea reprezentanților Județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" a fost fondată de către cele șase județe ale Regiunii Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) în vederea pregătirii și promovării de proiecte pentru dezvoltarea regională, de interes comun.
Menționăm că aceasta a finalizat implementarea unui proiect în valoare de 35.483.614 lei , finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, DMI 3.3 - "Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență" ce a avut ca scop achiziționarea de autospeciale pentru inspectoratele pentru situații de urgență din Regiunea Centru. La momentul de față Asociația gestionează proiectul intitulat "Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență și a cheltuielilor legate de proiect", în valoare de 20.356.621,20 lei, aflat în etapa precontractuală.
Asociația s-a constituit cu ocazia ședinței Adunării Generale din data de 23 ianuarie 2008. În cadrul acesteia au fost aleși și membrii Consiliului de Administrație, desemnați prin hotărârile consiliilor județene ale unităților administrativ teritoriale membre.
În conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv și ale art. 18 din Statutul Asociației, durata mandatului Consiliului de Administrației este de 4 ani. Numărul total al membrilor acestuia este de 13, după cum urmează: 3 persoane din partea Județului Mureș, fiind județul coordonator și câte 2 persoane din partea Județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu.
Precizăm că persoanele desemnate din partea Județului Mureș în Consiliul de Administrație pentru actualul mandat sunt domnul Szabó Árpád - vicepreședinte, domnul Valer Bățaga - director al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și domnișoara Adriana Buruș - consilier la Serviciul Dezvoltare Regională.
Având în vedere că mandatul acestora expiră pe data de 22 ianuarie 2012, prin adresa nr. 379/ 28.11.2011, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" a solicitat județului Mureș desemnarea noilor membrii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 23 ianuarie 2012.
Ținând cont de cele precizate anterior, propunem ca persoanele nominalizate mai sus să fie desemnate pentru încă un mandat în Consiliul de Administrație al Asociației.
Prin urmare, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Mureș privind desemnarea reprezentanților Județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei".

 

APROB
PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer