R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 35
din 24 martie 2011
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul consultativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.4103 din16.III.2011 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ca urmare a solicitării Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș nr.25 din 1 februarie 2011, cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în consiliul consultativ al direcției,
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.776/28 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, precum și cele ale pct.5.4. din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș,
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Domnul Szalkay Iosif Carol, având funcția de consilier județean, este desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: persoanei nominalizate la articolul 1 și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 4103 din 16.III.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul consultativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș este organizată și funcționează ca serviciu public deconcentrat ale Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București.
Aceasta asigură implementarea la nivel județean a strategiei și politicilor Guvernului în domeniile sportului și tineretului, îndeplinind atribuții specifice, ca:
     - asigură punerea în aplicare la nivelul județelor a Programului de guvernare, a strategiei și programelor Autorității Naționale pentru Sport și Tineret în domeniile sportului și tineretului;
     - utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfășurării de activități recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii și tineret;
     - urmăresc aplicarea și controlul respectării actelor normative din domeniile sportului și tineretului;
     - colaborează cu celelalte instituții deconcentrate, cu organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
     - organizează și desfășoară acțiuni de și pentru tineret, acțiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive și de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
     - acționează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum și pentru modernizarea și optimizarea serviciilor pentru sport și tineret, etc.
La nivelul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș funcționează, în conformitate cu prevederile art.5.4. din Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestei instituții, un Consiliul consultativ, condus de către directorul executiv, care are în componență reprezentanți ai administrației publice locale, ai serviciilor publice deconcentrate cu atribuții în sport și tineret, precum și tehnicieni și conducători din structurile de elită ale județului Mureș. Consiliul sprijină, pe bază de voluntariat, conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș în îndeplinirea atribuțiilor și a obiectului său de activitate.
Având în vedere cele de mai sus, precum și solicitarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș nr.25/01.02.2011, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în consiliul consultativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke