R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 86
din 22 iunie 2011
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea Spitalului Clinic Județean Mureș nr.5369/08.06.2011, propunerea de Acord de parteneriat nr.5358 din 08.06.2011 dintre Spitalul Clinic Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș, expunerea de motive numărul nr. 9931/16.06.2011 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(6), lit."a", precum și ale art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea participării la concursul de proiecte "Împreună pentru fiecare", finanțat de către compania Rompetrol, prezentat în Anexa care face parte integrantă din hotărâre.
Art.2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Acordul de parteneriat menționat la articolul 1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 9931 / 16.06.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Spitalul Clinic județean Mureș, prin Clinica de Pneumologie, intenționează să aplice la programul național de responsabilitate socială "Împreună pentru fiecare", finanțat de Rompetrol. Programul este destinat dezvoltării comunităților locale prin inițierea, susținerea și implementarea de proiecte din domeniul sănătății sau al protecției mediului.
Proiectul propus "Ambulatoriul Integrat al Clinicii Pneumologie - o poartă deschisă spre sănătatea oamenilor" are următoarele obiective:
- îmbunătățirea accesului la consultul de specialitate în clinică ,
- informarea populației și a personalului medical din îngrijirea medicală primară prin redactarea, tipărirea și distribuirea de materiale publicitare informative asupra bolilor respiratorii severe: bronșită cronică, astm bronșic, tumori bronhopulmonare, tuberculoză la adulți și copii,
- organizarea de seminarii cu scop informativ pentru medicii de familie, pneumologi, interniști privind importanța depistării acestor afecțiuni.

Bugetul proiectului este de 44.787,92 Lei, necesar pentru:
- recompartimentarea spațiului existent
- schimbarea tâmplăriei geamurilor și ușilor
- dotarea cu mobilier, aparatură medicală și instrumentar medical
- asigurarea vizibilității proiectului prin realizarea de materiale informative
- organizarea unor ateliere de lucru.
Toate cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului vor fi suportate de finanțator, durata acestuia fiind de 3 luni, respectiv lunile august, septembrie și octombrie 2011.
Conform condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul aplicantului, "Șeful de proiect trebuie să aibă un parteneriat formalizat cu autoritățile locale și să dovedească angajament comun pe termen lung pentru dezvoltarea si păstrarea rezultatelor proiectului ce face subiectul aplicației."
În acest sens, se solicită încheierea unui Acord de parteneriat între Spitalul Clinic Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș, conform Anexei nr.1 la prezenta. Descrierea proiectului, calendarul activităților și bugetul proiectului sunt prezentate conform Anexei nr.2 la prezenta.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare încheierea Acordului de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș, fără contribuția financiară a Consiliului Județean Mureș.

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Văzut
Director
Bățaga Valer

Văzut
Șef serviciu
Suciu Călin