R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 80
din 26 mai 2011
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/18.04.2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.7981 din 16.V.2011 a Direcției Tehnice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/18.04.2011 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 și DJ 136A km 0+000 - 3+800", județul Mureș, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. De ducerea la îndeplinire a celor de mai sus răspunde Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.7981/16.V.2011
Dosar nr.VIIA/10

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.42/18.04.2011

Prin Hotărârea nr.42/18.04.2011 Consiliul Județean Mureș a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției "Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 și DJ 136A km 0+000 - 3+800, județul Mureș", conform devizului general întocmit de proiectantul lucrării, SC INCERTRANS SA, BUCUREȘTI.
În vederea obținerii fondurilor necesare executării lucrării prin Programul național de dezvoltare a infrastructurii reglementat prin OUG nr.105/2010, s-a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului documentația tehnico-economică, cu indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/18.04.2011.
În urma verificării de către Comisia tehnico-economică din cadrul ministerului a devizului general depus, s-au constatat depășiri la valoarea lucrărilor de drumuri față de costurile standard impuse prin HGR nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, precum și greșeli la calculul valorii TVA. Proiectantul a corectat greșelile semnalate întocmind un alt deviz general, fără să modifice valoarea totală aprobată.
Având în vedere că devizul general inițial a constituit Anexă la Hotărârea nr.42/18.04.2011 a Consiliul Județean Mureș, acesta fiind modificat după aprobare, este nevoie de înlocuirea acestuia cu cel corectat și acceptat de minister.
Față de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea modificării Anexei la hotărârea mai sus amintită prin înlocuirea devizului general inițial cu cel nou.

 

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA TEHNICĂ
ing. Márton Katalin
 VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș