R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.132
din 27 octombrie 2011
privind aprobarea unor tarife și taxe la instituțiile de cultură pentru anul 2012

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.13822 din 30 august 2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2012, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
- art. 68 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- art.283 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 22 și 24 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.91, alin. (5), lit. "a", pct. 4 și 10 și ale art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea privind transparența decizională în administrația publică nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă taxele și tarifele pentru activitățile prestate de instituțiile județene de cultură pentru anul 2012, conform Anexei nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Taxele școlare stabilite pentru secția "Școala Populară de Arte din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică,'' și cuprinse la Anexa nr. 2 se aplică pentru anul școlar 2011 - 2012.
Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și instituțiile de cultură nominalizate în anexă.
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică, Instituției Prefectului Județul Mureș și Instituțiilor de cultură nominalizate în Anexele nr. 1-2.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.13.822 din 30.VIII. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe la instituțiile de cultură pentru anul 2012

În baza prevederilor art. 283 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes județean și aprobă taxele și tarifele percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură subordonate acestuia.
În acest context, instituțiile de cultură subordonate, au înaintat propuneri privind modificarea taxelor și tarifelor pentru serviciile culturale oferite comunității județene, ținând cont de nivelul prognozat al inflației, de prospectarea și analiza prețurilor instituțiilor similare din țară, precum și modul în care aceste taxe ar urma să influențeze veniturile instituțiilor.
Potrivit propunerilor înaintate de către unitățile de cultură, în anexele la Proiectul de Hotărâre sunt prezentate taxele și tarifele existente pe anul 2011 și cele propuse pentru anul 2012, respectiv pentru anul școlar 2011-2012.
Față de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere și faptul că prin dimensionarea taxelor și tarifelor propuse se urmărește asigurarea surselor de venituri proprii ale unităților de cultură subordonate, în vederea angajării și acoperirii în mare parte a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

Director ec.
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád