R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 30
din 24 martie 2011
pentru aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei naționale de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen"

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.4303/21.III.2011 a Direcției Economice și adresa cu nr. 332/ 25.01.2011 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.91, alin. (1) lit."e" și alin. (6), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru organizarea Olimpiadei naționale de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen", potrivit Convenției de cooperare cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea Convenției de cooperare prevăzute la art.1.
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și Inspectoratului Școlar Județean Mureș.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Dr. Victor Babeș, nr.11, județul Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 4303/21.03.2011

EXPUNEREA DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, în vederea organizării Olimpiadei naționale de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen"

Prin adresa nr. 332/25.01.2011 Inspectoratul Școlar Județean Mureș solicită sprijin pentru organizarea Olimpiadei naționale de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen", care va avea loc în Tîrgu Mureș, în perioada 17-21 aprilie 2011, sub egida Ministerului Educației Cercetării și Tineretului.
Inspectoratul Școlar Județean Mureș găzduiește concursul național de limba și literatura maghiară, o manifestare de anvergură care subliniază calitatea instruirii elevilor școlarizați în domeniul literaturii, a promovării elevilor cu performanțe și a verificării cunoștințelor dobândite prin pregătirea școlară - 293 elevi, 34 de profesori și 22 de membrii ai Comisiei Centrale, reprezentanți ai Ministerului Educației Cercetării și Tineretului.
Inspectoratul Școlar Județean Mureș a prezentat programul conceput pentru participanți (conform anexei nr. 1 la Convenția de cooperare) și costurile aferente, evidențiind etapele pe care le presupune o asemenea manifestare: cazarea participanților și a comisiei, asigurarea meselor pentru perioada celor 4 zile de ședere în Tîrgu Mureș - de la Deschiderea festivă până la Festivitatea de premiere, activitatea propriu-zisă de testare, vizitarea unor obiective turistice reprezentative, vizionarea unui spectacol, premierea câștigătorilor.
Astfel, costurile pe care le implică organizarea acestei acțiuni din aria curriculară extrașcolară se ridică la o valoare estimativă de - 7496 lei, sumă detaliată de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș pe 6 categorii de cheltuieli, așa cum rezultă din anexa nr. 2 la Convenția de cooperare propusă.
Având în vedere cele prezentate, posibilitatea promovării turistice și încurajarea învățământului de performanță, supunem spre aprobare cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat, urmând ca în calitate de co-organizator, Consiliul Județean Mureș să aprobe oferirea unui spectacol gratuit, executat de Ansamblul artistic profesionist "Mureșul"/ Secția maghiară (la Sala de spectacole a instituției de repertoriu din B-dul 1848, Nr.47), materiale de promovare, acordarea de gratuități pentru vizitarea obiectivelor turistice și utilizarea Sălii Mari pentru Festivitatea de deschidere, respectiv de premiere.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VAZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád