R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 46
din 28 aprilie 2011
privind transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Sînpaul - Valea Izvoarelor - Chirileu, Gornești - Periș, Petelea realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, concesionate operatorului regional S.C Compania "Aquaserv" S.A, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunelor Sânpaul, Gornești și Petelea

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6820/26.04.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G.R. nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, ale Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.687/1997, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. nr.22 din Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 în perioada de garanție, aprobat prin HCJ nr.30/25.03.2004,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Sînpaul - Valea Izvoarelor - Chirileu, Gornești - Periș, Petelea, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 și concesionate operatorului regional S.C Compania "Aquaserv" S.A, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunelor Sânpaul, Gornești și Petelea.
(2) Datele de identificare ale sistemelor menționate la alin.(1) se prezintă în anexele 1, 2, 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Bunurile transmise potrivit art.1 sunt grevate de dreptul de concesiune al operatorului regional S.C Compania "Aquaserv" S.A.
Art.3. Unitățile administrativ-teritoriale către care se face transmiterea conform art.1, se subrogă în drepturile și obligațiile Consiliului Județean Mureș, raportat la acestea, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, sens în care, prin intermediul A.D.I. "Aquainvest Mureș" se vor încheia acte adiționale la contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu operatorul regional S.C Compania "Aquaserv" S.A.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Tehnice și primarilor unităților administrativ-teritoriale Sânpaul, Gornești și Petelea , A.D.I. "Aquainvest Mureș" și S.C Compania "Aquaserv" S.A., care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 6820 /26.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Sînpaul - Valea Izvoarelor - Chirileu, Gornești - Periș, Petelea realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, concesionate operatorului regional S.C Compania "Aquaserv" S.A, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunelor Sânpaul, Gornești și Petelea

În baza HGR 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, în județul Mureș au fost realizate sisteme de alimentare cu apă în mai multe localități ale județului. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței nr.1853/2002, în perioada de garanție de 2 ani, acestea au fost cuprinse în domeniul public al județului.
Astfel, prin HCJ nr. 39/29.04.2009 pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, au fost înscrise în domeniul public al județului Mureș, mai multe sisteme de alimentare cu apă, printre care și sistemul aferent localităților Sânpaul, Gornești și Petelea
Deoarece în cursul anului 2010 , respectiv la data de 20.07.2010 a avut loc recepția finală a sistemului de alimentare cu apă a comunei Sînpaul, în data de 23.11.2010 a fost recepționat final sistemul de alimentare cu apă a comunei Gornești, iar în data de 29.12.2010 a fost recepționat final sistemul de alimentare cu apă al comunei Petelea, în conformitate cu prevederile art.22 din "Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza HGR nr.687/1997 în perioada de garanție", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.30 din 25 martie 2004, " după expirarea perioadei de garanție de 2 ani, în spiritul autonomiei locale și în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemele care deservesc un singur teritoriu administrativ (comună) se vor transfera în proprietatea publică a acestora."
Având în vedere că toate instalațiile tehnologice, aferente sistemelor de alimentare cu apă a comunelor Sînpaul și Petelea deservesc un singur teritoriu administrativ, cel al comunelor respective, se propune transmiterea acestor sisteme cu toate componente aferente din domeniul public al județului în domeniul public al comunelor mai sus menționate.
Sistemul de alimentare cu apă al comunei Gornești cuprinde conducta de aducțiune, care conform prevederilor Legii 213/1998 va rămâne în domeniul public al județului, iar sistemul de distribuție care deservește strict teritoriul administrativ al comunei se transmite din domeniul public al județului în domeniul public al comunei.
Toate sistemele de alimentare cu apă a localităților Sînpaul - Valea Izvoarelor - Chirileu, aparținând comunei Sînpaul, Gornești - Periș aparținând comunei Gornești și Petelea aparținând comunei Petelea au fost concesionate prin încredințare directă către operatorul regional S.C Compania Aquaserv S.A.
Unitățile administrativ teritoriale către care se face transmiterea nudei proprietăți se subrogă în drepturile și obligațiile Consiliului Județean Mureș în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, sens în care, prin intermediul A.D.I. "Aquainvest Mureș" se vor încheia acte adiționale la contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu operatorul regional S.C Compania "Aquaserv" S.A.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif