R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 1
din 11 ianuarie 2011
pentru validarea Dispoziției nr.403/30 decembrie 2010 și modificarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.286/10.I.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.403/30 decembrie 2010 și modificarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni pe anul 2010, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1379/28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele unități administrativ-teritoriale și a H.G.R. nr.1383/28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pentru anul 2010 pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale în unele județe ale țării,
Ținând seama de prevederile art.19 și 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Se validează Dispoziția nr.403/30 decembrie 2010 privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, prin cuprinderea sumei de 2.100.000 lei atât la venituri cât și la cheltuieli.
Art.II. Se modifică bugetele Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni, pe anul 2010, conform anexelor nr.4/3/b și 4/4/c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Buget-Finanțe și Venituri
Nr. 286/10.I.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.403/30 decembrie 2010 și modificarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni pe anul 2010

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit HGR nr.1379/28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele unități administrativ-teritoriale și a HGR nr.1383/28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării, bugetul Consiliului Județean a fost majorat cu suma de 2.100.000 lei, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli prin Dispoziția nr.403/30 decembrie 2010.
În baza art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem validarea acestei rectificări.
Urmare actului adițional nr.6/30.11.2010 la Contractul pentru finanțarea subprogramelor din cadrul Programului național cu scop curativ din anul 2010 nr.2/140/30.04.2010, a actului adițional nr.6/30.11.2010 la Contractul pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești nr.13/173/30.04.2010, ambele încheiate între Spitalul Clinic Județean Mureș și Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, precum și a actului adițional nr.10/30.11.2010 la Contractul de servicii medicale spitalicești nr.3/173/30.04.2010 încheiat între Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni propunem modificarea bugetelor acestor instituții conform anexelor nr.4/3/b și 4/4/c.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif
  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

D I S P O Z I Ț I A NR. 403
din 30 decembrie 2010
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Președintele Consiliului Județean Mureș,
Analizând referatul Direcției Economice nr.20582/30.12.2010,
În baza art.19 și 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Potrivit H.G.R. nr.1379/28 dec.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele unități administrativ-teritoriale și a H.G.R. nr.1383/28 dec.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării,
În temeiul prevederilor art.106 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

d i s p u n e :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 2.100.000 lei, ajungând la un volum de 254.113.460 lei.
Modificările sunt conform anexei nr.1/i.
Art.2. Se aprobă rectificarea cheltuielilor pe articole și aliniate, conform anexei nr.2/71/d.
Art.3. Anexele nr.1/i și 2/71/d fac parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.4. Majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș, conform prevederilor prezentei dispoziții, se supune validării în prima ședință a autorității deliberate din luna ianuarie 2011.
Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții răspund toate direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
Paul Aurelian Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 20582/30.12.2010

R E F E R A T
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

Potrivit prevederilor articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit H.G.R. nr.1379/28 dec.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele unități administrativ-teritoriale și a H.G.R. nr.1383/28 dec.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării, bugetul Consiliului Județean Mureș se majorează cu suma de 2.100.000 lei atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/i și 2/71/d .
Pentru a nu îngreuna plățile planificate prin Trezorerie, propunem aprobarea dispoziției alăturate, urmând ca aceste modificări să fie validate la prima ședință a Consiliului Județean Mureș din luna ianuarie 2011, potrivit art.82 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif
 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád