R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 73
din 26 mai 2011
privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8136/18.05.2011 a Direcției Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ privind aderarea comunei Chețani la Asociație,
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul prevederilor art. 11, art. 91, alin. (1), lit. "b" și ale art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă aderarea comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
Art.2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1 și a semna Actul adițional la Statutul Asociației.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
     - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ;
     - Consiliului Local al Comunei Chețani.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 8136 / 18.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Prin adresa nr. 311/13.05.2011, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ comunică membrilor săi solicitarea de aderare a comunei Chețani la Asociație.

Solicitarea se bazează pe necesitatea gestionării sistemelor proprii de alimentare cu apă prin operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A., comuna Chețani având sistem de alimentare cu apă construit prin programul SAPARD, anul de finalizare 2005.

Asociația constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare aflate în patrimoniul public al unităților administrativ teritoriale numără în prezent 57 de membri.
Conform art.13 din Statutul Asociației "Asociația poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului."

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

APROB
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Director,
Valer BĂȚAGA