R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 56
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea semnării înțelegerii de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr 5465/11 aprilie 2011 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Văzând avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe, Direcția Drept Internațional și Tratate nr. H 2-1/1330,
In temeiul art. 11, alin. (3) și art. 97, alin. (1) din Legea nr 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă semnarea înțelegerii de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Jasz-Nagykun-Szolnok din Republica Ungară, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Mureș să semneze înțelegerea de cooperare prevăzută la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și Consiliului Județean Jasz-Nagykun-Szolnok.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională
Implementare Proiecte

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind semnarea Înțelegerii de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria

O activitate importantă a autorității publice județene este menținerea, dezvoltarea precum și idetificarea de noi relații cu alte autorități similare de peste hotare.
În acest , sens Consiliul Județean Mureș a primit în cursul acestui an o solicitare din partea Consiliului Județean Jasz-Nagykun-Szolnok, Republica Ungară în vederea încheierii unei înțelegeri de cooperare.
Domeniile vizate sunt: schimb de experiență și practici pozitive, colaborare între autoritățile locale, comerț, turism, cultură, sport, sănătate, educație, etc.
Având în vedere cele menționate, avizul pozitiv al Ministerului Afacerilor Externe, precum și Legea nr 215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare, propunem aprobarea încheierii înțelegerii de colaborare între cele două autorități publice județene.

 

Se aprobă
Președinte
Lokodi Edita Emőke

Director
Bățaga Valer

Șef serviciu
Suciu Călin