R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 45
din 28 aprilie 2011
privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Târnăveni V cu hramul "Înălțarea Sfintei Cruci"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6819/26.04.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile aflate în folosința unităților de cult,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a terenului în suprafață de 1.900 mp, parte din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 2, înscris în C.F nr. 720/N Târnăveni, nr. cad. 971 și transmiterea acesteia în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Târnăveni V cu hramul "Înălțarea Sfintei Cruci".
Art.2. Datele de identificare ale terenului sunt evidențiate în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al Spitalului Municipal " Dr. Gheorghe Marinescu " Târnăveni asupra terenului menționat la art.1
Art.4. Arhitectul-șef al județului răspunde de întocmirea documentației și dezmembrarea terenului menționat la art. 1 .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Arhitectului-șef al județului Mureș și Bisericii Ortodoxe Române cu hramul "Înălțarea Sfintei Cruci" Parohia Târnăveni, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 6819/26.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Târnăveni V cu hramul "Înălțarea Sfintei Cruci"

Terenul în suprafață de 1.900 mp, parte a imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Dr. Victor Babeș, nr. 2, înscris în C.F nr. 720/N Târnăveni, nr. cad. 971, face parte din domeniul public al județului Mureș, în baza H.G.R nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, fiind administrat de Spitalului Municipal " Dr. Gheorghe Marinescu " Târnăveni.
Încă de la preluarea imobilului în care funcționează Spitalului Municipal Dr. "Gheorghe Marinescu " Târnăveni, pe terenul mai sus menționat era edificat un lăcaș de cult aparținând Parohiei Ortodoxe Române Târnăveni V cu hramul "Înălțarea Sfintei Cruci".
Acceptul pentru folosirea acestei suprafețe de teren de către Parohia Ortodoxă în scopul construirii lăcașului de cult a fost dat în anul 1991 de către consiliul de administrație al Spitalului Municipal Târnăveni, care la acea dată avea un drept de folosință asupra terenului .
Documentația tehnico - economică privind construirea Bisericii Ortodoxe a fost avizată de către Secretariatul de Stat pentru Culte și de către Secretarul de Stat al Departamentului pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Construirea lăcașului de cult pe terenul situat în Municipiul Târnăveni, str. Dr. Victor Babeș, nr. 2, identificat în planul de situație întocmit de către S.C Proiect S.A Târgu Mureș s - a realizat în baza Autorizației de construire nr.50/1992 eliberată către Primăria Municipiului Târnăveni.
Legea nr.239/12 iulie 2007 reglementează regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult . În baza acestei legi terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ teritoriale, atribuite în folosință după 1 ianuarie 1990, în vederea edificării de lăcașuri de cult pot fi transmise fără plată în proprietatea unităților de cult, dacă acestea vor depune o cerere în acest sens, la titularul dreptului de proprietate .
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.675821.04.2011 Parohia Ortodoxă Română Târnăveni V cu hramul "Înălțarea Sfintei Cruci" ne solicită transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 1.900 mp, înscris în C.F 720/N situat în Târnăveni, str. Dr. Victor Babeș, nr. 2..
Întrucât terenul solicitat se află în domeniul public al județului propunem trecerea acestuia în domeniul privat, în vederea transmiterii în proprietatea unității de cult .
Totodată, pentru a putea fi transmis propunem întocmirea documentației pentru dezmembrarea terenului în suprafață de 1.900 mp, de către S.C CAD MASTER S.R.L, firma care a câștigat licitația pentru întocmirea documentațiilor cadastrale necesare intabulării și dezmembrării imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare.
Față de cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif