R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 79
din 26 mai 2011
privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011, pentru directorul SC " Parc Industrial Mureș" SA

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere Expunerea de motive nr.8349/23.V2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) și 3 din O.U.G. nr.79/2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. d) și ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2011, pentru directorul SC " Parc Industrial Mureș" SA, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează d-na Maria Șerban, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Parc Industrial Mureș" S.A, să voteze obiectivele și criteriile de performanță aprobate în condițiile alin.(1), și să stabilească în sarcina Consiliului de Administrație obligația încheierii unui act adițional la contractul de mandat reglementat de OUG nr.79/2008, având la bază aceste obiective și criterii de performanță, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii A.G.A.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean, d-nei Maria Șerban, Consiliului de Administrație și directorului SC " Parc Industrial Mureș" SA, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma