R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 87
din 22 iunie 2011
privind stabilirea costului mediu lunar/ beneficiar, pentru anul 2010, pentru serviciile oferite prin subunitățile Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.13162/17.VI.2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș privind necesitatea stabilirii costului mediu lunar/ beneficiar în instituțiile de asistență socială și protecția copilului, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 5 din H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,
În temeiul art.91 alin.1, lit.d, alin.5, lit.a, pct. 2 și al art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar/beneficiar, pentru anul 2010, pentru serviciile oferite prin subunitățile Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma