R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 153
din 20 decembrie 2011
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.21.215 din 14.XII.2011 prezentată de către Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Brîncovenești nr.38/2011, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
a) la secțiunea I " Bunuri Imobile"se modifică următoarele poziții:
- poziția nr. 3583 Centrul de Recuperare și Reabilitare Brîncovenești, coloana (4) "Elemente de identificare", se modifică și va avea următorul cuprins: "comuna Brîncovenești, str.Castelului, nr.215, investiție din fonduri PHARE; clădire tip subsol+parter, edificată pe fundație de beton, zidărie din cărămidă, cu acoperiș de tablă ondulată; suprafața construită 1081,27 mp, suprafața desfășurată 1220,71 mp și teren aferent în suprafață de 6.900 mp, evidențiat în CF nr.1638/N Brîncovenești, nr. cad 494".
b) la secțiunea I " Bunuri imobile", după poziția nr.740 se vor introduce 48 poziții noi, respectiv pozițiile 741-788, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Direcției Tehnice a Consiliului Județean Mureș, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.21.215/14.XII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin H.G. nr.548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin H.C.J. nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin H.G. nr.964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean, ultimele modificări înregistrându-se în baza H.C.J nr.34/27.03.2008, când Anexa la H.C.J nr.42/2001 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare.
Prin H.C.J. nr.108/2008 au fost cuprinse în domeniul public al județului Mureș, imobilele realizate din fonduri Phare cu destinația de Centre de Îngrijire și Asistență Socială situate în Brîncovenești, Călugăreni, Căpușu de Cîmpie, Glodeni și Reghin, modificându-se și Anexa la HCJ nr.42/2001, prin introducerea la Secțiunea "Bunuri imobile" a acestor poziții noi.
La poziția nr.3583 a fost cuprinsă clădirea Centrului de Recuperare și Reabilitare Brîncovenești, fără terenul aferent acesteia.
La momentul respectiv, terenul era în proprietatea privată a comunei Brîncovenești, cu drept de folosință gratuită în favoarea Consiliului Județean Mureș - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe durata existenței construcției.
Întrucât, în imobilul edificat pe acest teren, situat în comuna Brîncovenești, str.Castelului, nr.215, evidențiat în CF nr.1638/N Brîncovenești, nr. cad 494, funcționează Centrul de Recuperare și Reabilitare Brîncovenești, instituție publică de interes județean, de serviciile căreia beneficiază și colectivitatea locală, Consiliul Județean Mureș a solicitat transmiterea terenului în domeniul public al județului Mureș.
Ca urmare, Consiliul local al comunei Brîncovenești a adoptat Hotărârea nr.38 din 25.11.2011, prin care a aprobat transmiterea, în proprietatea publică a județului Mureș, a terenului aferent Centrului de Recuperare și Reabilitare Brîncovenești.
În aceste condiții, se impune completarea poziției nr. 3583 din Anexa la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu terenul în suprafață de 6.900 mp, aferent imobilului în care funcționează "Centrul de Recuperare și Reabilitare Brîncovenești".
De asemenea, din eroare nu a fost cuprins în inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, podul peste Valea Șaeș situat pe DJ 106 ce face legătura între municipiul Sighișoara și județul Sibiu. Acest pod are o lungime de 12,3m și o lățime de 5,75m din care 4,6 m carosabil. Infrastructura este formată din două culei masive din beton pe care se sprijină o boltă din beton care are de o parte și de alta două timpane din beton pe care sunt dispuse grinzi de susținere a parapetului pietonal. Calea pe pod este realizată din umplutură de balast și straturi asfaltice. Se impune completarea inventarului domeniului public cu acest pod.
Totodată, în cadrul proiectului "Sistem de management integrat a deșeurilor la nivelul județului Mureș", finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de mediu axa 2, va fi realizat Depozitul ecologic zonal pe amplasamentul situat în comuna Sînpaul (zona Fodora) la o distanță de 3 km de DN 15 Turda -Tîrgu Mureș -Toplița.
În baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 53/2010, obiectivul de investiții "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș a fost declarat de utilitate publică, în vederea exproprierii terenului necesar realizării acestuia.
În acest sens, Consiliul Județean Mureș a procedat la exproprierea unei suprafețe de 16.408 mp - teren, realizând drumul de acces și alimentarea cu energie electrică a amplasamentului Depozitului ecologic zonal Sînpaul.
Întrucât, în cursul acestui an s-au terminat lucrările la aceste obiective, încheindu-se procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10990/2011 pentru alimentarea cu energie electrică și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.16989/2011 pentru drumul de acces, este necesar ca inventarul domeniului public al județului să fie completat cu mijloacele fixe rezultate din aceste investiții, cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif