R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 39
din 18 aprilie 2011
privind modificarea H.C.J. Mureș nr.24/2011 privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.6436/18.04.2011 a Direcției Economice și a Direcției Juridice și Administrație Publică la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Mureș pentru modificarea H.C.J. Mureș nr. 24/24.03.2011 privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizarea obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare dispozițiile art. 5, alin.(1), ale art.8, ale art.32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și ale art. 4 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin H.G.R. nr. 53/2011,
Ținând seama de dispozițiile art.43 alin.(8) și (10) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin H.C.J. Mureș nr. 116/2006,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 24/24.03.2011 privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș se modifică și va avea următorul conținut:
"Art.3. Sumele prevăzute la art.2 vor fi virate în lei, la cursul BNR din ziua consemnării lor, în termen de 30 zile, de la adoptarea prezentei hotărâri, într-un cont al Consiliului Județean Mureș deschis la CEC Bank la dispoziția proprietarilor de terenuri."
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 24/24.03.2011 rămân neschimbate.
Art.III. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Mureș, prin publicarea pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice județene și prin afișare la sediul Consiliului local Sînpaul, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri fiind responsabil Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE
 Contrasemnează
SECRETAR
Cosma Paul

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr. 6436/18.04.2011
Dosar IV/A/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.J. Mureș nr. 24/24.03.2011 privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizarea obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

În vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș" s-a adoptat H.C.J. Mureș nr. 24/24.03.2011 privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș.
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local stabilește în sarcina expropriatorului obligația de a consemna, într-un cont, sumele individuale aferente despăgubirilor.
Urmare a adoptării H.C.J. Mureș nr. 24/2011 și în conformitate cu dispozițiile art.5 din Legea nr. 255/2010, expropriatorul, prin adresa nr. 5344/07.04.2011 a solicitat Trezoreriei Tîrgu Mureș să facă demersurile necesare pentru a proceda la consemnarea sumelor aferente despăgubirilor pentru terenurile supuse exproprierii.
Ca răspuns, Trezoreria Tîrgu Mureș a comunicat că nu poate da curs solicitării Consiliului Județean Mureș, având în vedere dispozițiile pct. 616, alin.(2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1235/2003, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că "contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituțiilor publice de către operatorii economici organizați ca societăți civile, (...), alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 se achită în conturi de disponibilități ale acestora, deschise la instituții de credit".
Ținând seama de faptul că, Legea nr. 255/2010 nu conține referi cu privire la unitatea bancară la care urmează să se realizeze consemnarea sumelor și având în vedere că, de regulă, instituțiile publice procedează la consemnarea sumelor de bani la CEC Bank, propunem ca și sumele individuale aferente despăgubirilor pentru terenurile supuse exproprierii să fie virate la această unitate bancară.
Pentru aceste considerente, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.J. Mureș nr. 24/2011 privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizarea obiectivului de investiții "Depozit zonal de deșeuri", sat Sînpaul comuna Sînpaul, județul Mureș.

 

DE ACORD,
p. PREȘEDINTE
Szabo Arpad
VICEPREȘEDINTE

DIRECTOR,
Bartha Iosif

DIRECTOR EXECUTIV,
Viorel Iosib