R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 123
din 22 septembrie 2011
privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.15.272 din 16.IX.2011, cu privire la modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos nr.15056/13.09.2011 cu privire la modificarea statului de funcții al instituției, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.97/24.06.2010, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.285/2010, precum și ale Ordinului Comun al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 285/2010,
În temeiul art.91 alin.(1), lit. "a" și alin.(2), lit. "c", precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.97/24.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, se modifică și se înlocuiește cu anexa, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 15.272 din 16.IX. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.97 din 24 iunie 2010 au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos.
Pentru reîncadrarea personalului din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale Ordinului Comun al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 285/2010, au fost necesare unele modificări în statul de funcții al instituției, sens în care s-a aprobat Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.36/24.03.2011 privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos.
Întrucât, concursurile de ocupare a posturilor devenite vacante sunt blocate în conformitate cu prevederile art.22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2009, pentru respectarea normelor legale specifice unităților de asistență socială, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale și Hotărârea Guvernului 1007/2005 privind Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială și organigrama orientativă de personal, conducerea instituției, sub nr.15056/13.09.2011 a solicitat operarea unor schimbări la nivelul statului de funcții, pentru a acoperi nevoile de ordin medical ale asistaților, respectiv a asigura funcționalitatea instituției.
Astfel:
- Un post de asistent medical cu studii medii se transformă în asistent medical cu studii postliceale;
- Postul de contabil, gradul IA se transformă în economist gradul III, ocupantul postului urmând să fie promovat în funcție având în vedere studiile absolvite;
- Un post de muncitor necalificat se transformă în muncitor treapta IV, având în vedere certificatul de calificare profesională obținut de titularul postului.
Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că aceste modificări se încadrează în prevederile bugetare cu această destinație, aprobate pentru anul în curs, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke